III SA/Gd 1170/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112120

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2021 r. III SA/Gd 1170/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 5 października 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 grudnia 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła przekazana przez organ skarga B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 5 października 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Z uwagi na stwierdzony brak formalny skargi, polegający na niepodaniu numeru PESEL skarżącego, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2020 r. wezwano skarżącego do jego uzupełnienia.

Odrębnym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z tej samej daty, wydanym na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; powoływanej dalej także w skrócie jako "p.p.s.a.") stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł.

W wydanych zarządzeniach zakreślono termin 7 dni na ich wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Wezwania zostały wysłane na adres podany w skardze. Pomimo dwukrotnego, prawidłowego awizowania (pierwsze w dniu 22 grudnia 2020 r., drugie w dniu 30 grudnia 2020 r.) skarżący nie podjął wskazanej korespondencji z urzędu pocztowego.

W związku z tym, zarządzeniem sędziego sprawozdawcy z dnia 13 stycznia 2021 r. wydanym na podstawie art. 73 § 4 w zw. z art. 73 § 1 p.p.s.a. wezwania zostały uznane za skutecznie doręczone w dniu 5 stycznia 2021 r. (koperta wraz z adnotacjami poczty - k. 22; zarządzenie - k. 23 akt sądowych).

Do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżący nie wykonał wskazanego wyżej wezwania w przedmiocie podania numeru PESEL. Wpis sądowy od skargi również nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Z art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że skarga - o ile jest pierwszym pismem w sprawie - powinna zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

W realiach sprawy, na etapie wstępnego badania skargi, stwierdzono brak formalny skargi uniemożliwiający nadanie jej dalszego biegu. W związku z powyższym skarżący został wezwany do uzupełnienia braku. Wskazać należy, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z kolei stosownie do art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Za pismo wszczynające postepowanie uważa się m.in. skargę (art. 230 § 2 p.p.s.a.). Z art. 219 § 1 p.p.s.a. wynika, że opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W przypadku nieuiszczenia opłaty sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, w związku z którym obowiązek takiej opłaty powstał. W takim przypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli pismem tym jest skarga, a opłata nie została uiszczona pomimo wezwania, podlega ona odrzuceniu (art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.).

Mając na uwadze okoliczności sprawy jaki i treść wskazanych wyżej przepisów ustawy, Przewodniczący Wydziału III WSA w Gdańsku wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi Stosowne wezwania nie zostały przez skarżącego podjęte z urzędu pocztowego. W związku z tym brak formalny skargi nie został przez skarżącego uzupełniony w ustawowym, siedmiodniowym terminie. Skarżący nie uiścił również w tym terminie wpisu od skargi.

Mając na uwadze powyższe zapatrywania należy wskazać, że zgodnie z art. 73 § 1 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających (art. 65-72 p.p.s.a.), pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (§ 2). Stosownie do § 3 tego artykułu w przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Zgodnie zaś z § 4 doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1.

W takim przypadku zachodzi tzw. domniemanie doręczenia przesyłki adresatowi. Domniemanie, o którym mowa w art. 73 § 4 p.p.s.a., polega na założeniu, że adresat przesyłki zapoznał się z jej treścią ostatniego dnia tego terminu, a zatem z tą datą wiążą się również odpowiednie skutki procesowe, jak chociażby rozpoczyna swój bieg termin do uzupełnienia braków formalnych skargi czy uiszczenia wpisu od skargi.

W realiach rozpatrywanej sprawy wskazane terminy rozpoczęły swój bieg w dniu 6 stycznia 2021 r. Ostatnim dniem na uzupełnienie braku formalnego skargi jak i na uiszczenie wpisu od skargi był z kolei dzień 12 stycznia 2021 r. Z akt sądowych wynika, że skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi jak i nie uiścił wymaganego wpisu od skargi.

W tak ustalonych okolicznościach Sąd zobligowany był wniesioną skargę odrzucić, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.