Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 11 czerwca 2007 r.
III SA/Gd 117/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. W., S. W. na czynność Starosty w przedmiocie zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpatrywanej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na czynność Starosty w przedmiocie zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu wnieśli R. i S. W.

Wobec powyższego, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 marca 2007 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 214 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) zobowiązano skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w wysokości 200,00 zł.

W wydanym zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Stosowne wezwania skarżącym doręczono w dniu 23 kwietnia 2007 r. w trybie art. 72 ww. aktu normatywnego, tj. wobec niezastania adresata pismo doręczono dorosłemu domownikowi (dowód: z.p.o. w aktach sprawy).

Mimo wskazanego rygoru skarżący nie wykonali ww. zarządzenia i wpis sądowy nie został uiszczony.

Zgodnie zaś z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę gdy pomimo wezwania należny wpis nie został uiszczony.

Wobec powyższego, na mocy powołanego przepisu, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.