Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
III SA/Gd 115/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Gorski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P. na czynność Starosty (...) w przedmiocie zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T. P. pismem z dnia 8 lutego 2007 r. złożył skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku na odmowę usunięcia naruszenia prawa przez Starostę (...). Skarżący wnioskował o zobowiązanie organu do usunięcia naruszenia prawa przez dokonanie zwrotu 425 zł na rzecz skarżącego, tytułem nadpłaconej opłaty za wydanie karty pojazdu z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

Zarządzeniem z dnia 15 marca 2007 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - w skrócie p.p.s.a.) w zw. z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł W zarządzeniu określono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Wezwanie o wpis doręczono skarżącemu w dniu 21 marca 2007 r., jednak w zakreślonym terminie nie uiścił on wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, na mocy powołanego przepisu, Sąd zobligowany był skargę odrzucić.