Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
III SA/Gd 113/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na czynność Starosty w przedmiocie: zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 lutego 2007 r. (data wpływu do Sądu) A. P. złożył skargę, wnosząc o zobowiązanie Starosty do zwrotu na rzecz skarżącego nienależnie wniesionych opłat za wydanie kart dwóch pojazdów.

Pismem Sądu z dnia 19 marca 2007 r. skarżący został zobowiązany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 21 marca 2007 r.

( dowód: zwrotne poświadczenie odbioru pisma - w aktach).

W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W związku z bezskutecznym upływem terminu do wniesienia wpisu od skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.