Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 24 maja 2007 r.
III SA/Gd 110/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sędziowie: NSA Marek Gorski (spr.), WSA Felicja Kajut.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2007 r. na rozprawie sprawy I. K. ze skargi na decyzję Wojewody (...) z dnia 18 stycznia 2007 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia

1.

wobec cofnięcia skargi postępowanie w sprawie umorzyć;

2.

zwrócić skarżącej z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem połowy uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie (...) Wojewoda (...) uchylił decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia 27 listopada 2006 r. sygn. (...) orzekającą o wymeldowaniu E. W. wraz z synem J. z pobytu stałego z lokalu Nr (...) przy ul. (...) w W. i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organom I instancji.

Decyzję tę zaskarżyła I. K.

Na rozprawie skarżąca cofnęła skargę oświadczając, iż ponownie zapadła decyzja o wymeldowaniu E. W. wraz synem J. z pobytu stałego z lokalu Nr (...) przy ul. (...) w W.

Cofnięcie skargi Sąd uznał jako prawnie dopuszczalne i na mocy art. 161 § 1 ust. 1 p.p.s.a. postępowanie w sprawie umorzył. Orzeczenie o kosztach uzasadnia art. 232 § 1 ust. 2 p.p.s.a.