Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2016159

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
III SA/Gd 105/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 12 października 2015 r. nr (...) w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr (...) w W. postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

A. G. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 12 października 2015 r. nr (...) w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr (...) w W.

Pismem z dnia 21 marca 2016 r. skarżący cofnął wniesioną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia skargi.

W tej sytuacji uznać należy, że skarga została skutecznie cofnięta, co stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy obliguje Sąd do umorzenia postępowania.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.