Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 29040

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 19 lutego 1997 r.
III SA 1331/95

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia NSA B. Gruszczyński.

Sędziowie NSA: Z. Kmieciak (spr.), B. Dauter.

Protokolant: C. Sońta.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Skarżący podmiot błędnie utożsamia utratę mocy obowiązującej umowy z racji niedopełnienia czynności rejestracji z jej nieważnością. Jest rzeczą bezsporną, iż ustawodawca wprowadził obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej już w momencie dokonania czynności. Wskazał on zarazem enumeratywnie okoliczności kwalifikujące do zwrotu opłaty. Utrata mocy przez umowę z powodu niedopełnienia obowiązku rejestracji nie odpowiada żadnej z wyliczonych w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej przesłanek, w szczególności zaś nie może być ujmowana w kategoriach nieważności czynności cywilnoprawnej.

Wzmiankowane pojęcie posiada - tak w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie sądowym - ściśle sprecyzowane znaczenie. Należy podkreślić, iż zawarta umowa spółki nie była dotknięta wadą powodującą jej bezwzględną nieważność.

Czynność, o której mowa nie została też podjęta pod wpływem błędu lub podstępu (nieważność względna). Przyczyną utraty mocy obowiązującej przez umowę była w istocie rezygnacja z podjęcia działalności gospodarczej, tj. okoliczność, która wystąpiła już po zawarciu umowy.

W tym stanie rzeczy, Sąd - na mocy art. 207 § 5 kpa w zw. z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368, zm. Dz. U. Nr 104, poz. 515) - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.