Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 60506

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 1997 r.
III SA 1280/95

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Sześcioma decyzjami z dnia 31 lipca 1995 r. Izba Skarbowa w ..O. utrzymała w mocy decyzje Urzędu Skarbowego w O., wymierzające Okręgowej Spółdzielni Mieszkaniowej w M. podatek od towarów i usług za miesiące: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec i listopad 1994 r. łącznie z sankcjami z art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.). Sankcje były następstwem praktyki spółdzielni, polegającej na odliczaniu podatku naliczonego w miesiącu dokonania operacji gospodarczej, a nie w miesiącu otrzymania faktur.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w M. wniosła skargi na wspomniane wyżej decyzje Izby Skarbowej, zarzucając naruszenie Prawa materialnego. Zdaniem skarżącej, nie stwierdzono, aby nastąpiło naruszenie ust. 4 art. 27 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług (...), a tylko w przypadku naruszenia wymienionego przepisu stosuje się sankcje ust. 5 pkt 2 tego artykułu. Ponadto skarżąca podniosła zarzut, że organy podatkowe niesłusznie odmawiają jej prawa do korekty deklaracji VAT.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest bezzasadna.

W toku całego postępowania administracyjnego i sądowego skarżąca nie kwestionowała, że odliczała podatek naliczony przed otrzymaniem faktury danej operacji gospodarczej. Więcej nawet, bezsporne jest między stronami, że praktyka zastosowana przez spółdzielnię była wadliwa. W świetle treści art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50) nie może zresztą ulegać wątpliwości, że obniżenie podatku należnego następuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Spór sprowadza się jedynie do tego, czy wadliwa praktyka spółdzielni stanowiła naruszenie obowiązków z art. 27 ust. 4 ustawy, a w konsekwencji, czy zasadnie obciążono spółdzielnię sankcjami z art. 27 ust. 5 pkt 2. Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, ponieważ ust. 4 art. 27 nakłada na podatnika obowiązek określenia w ewidencji między innymi wysokości podatku należnego, kwoty podatku naliczonego i kwot podlegających wpłaci do Urzędu Skarbowego. Oczywiście chodzi nie o kwoty dowolne, ale o kwoty w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podatek jest płatny miesięcznie (art. 26 ust. 1). Jeżeli zatem wysokość wspomnianych wyżej kwot za dany miesiąc jest obliczona wadliwie, to tym samym następuje naruszenie obowiązku z art. 27 ust. 4, dotyczącego określenia wysokości podatku naliczonego. O ile prowadzi to do zawyżenia podatku naliczonego, obowiązkiem organów podatkowych jest zastosowanie sankcji ust. 5 pkt 2. Używając pojęcia "zawyżenie", ustawodawca ma na myśli zawyżenie w skali miesięcznej, zgodnie z terminem płatności podatku. Nie do przyjęcia jest interpretacja, że owo zawyżenie można bilansować odpowiednim zaniżeniem w miesiącach następnych.

Nie można wreszcie zgodzić się ze skarżącą, jakoby dokonana korekt deklaracji podatkowych, po kontroli, która ujawniła wspomniane wyżej zawyżenia, uzasadniała zwolnienie spółdzielni od sankcji z art. 27 ust. 5 pkt 2. Gdyby tak interpretować przepisy, to wymierzenie sankcji byłoby praktycznie nigdy niemożliwe, a wymieniony wyżej przepis pozostałby martwą literą prawa. Obowiązek zastosowania sankcji w stanie prawnym z 1994 r. powstawał w momencie wadliwego rozliczenia danego miesiąca podatkowego.

Z tych przyczyn skarga spółdzielni podlegała oddaleniu (art. 207 § 5 kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.