Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679833

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Gliwicach
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
III S 37/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Leszek Dąbek (spr.).

Sędziowie SO: Gabriela Sobczyk, Magdalena Balion - Hajduk.

Sentencja

Sąd Okręgowy w G. III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2019 r. w G. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. M. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w G. pod sygn. akt I C 2505/18 z udziałem Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego w G. postanawia:

oddalić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący S. M. wniósł w dniu 23 01 2019 r. skargę na naruszenie jego prawa do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy toczącej się pod sygnaturą akt I C 2505/18, żądając stwierdzenia wystąpienia w niej przewlekłości postępowania oraz przyznania mu od Skarbu Państwa kwoty 10 000 zł.

Uzasadniając skargę twierdził, że przekazanie sprawy z Sądu Rejonowego w Lublinie do Sądu właściwego nastąpiło 12 10 2018 r., a Sąd właściwy nie podjął odpowiednich czynności.

Udział w sprawie zgłosił Skarb Państwa - Prezes Sądu Rejonowego w G., który wnosił o oddalenie skargi. Twierdził, że sprawa wpłynęła do Sądu 10 10 2018 r. Czynności były wykonywane terminowo, bez nieuzasadnionej zwłoki.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

Żądanie stwierdzenia przewlekłość dotyczy postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w G. w sprawie z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko S. M. o zapłatę, zarejestrowanej pod sygnaturą akt I C 2505/18 (uprzednio postępowanie w tej sprawie toczyło się w Sądzie Rejonowym (...) w L., a sprawa była zarejestrowana pod sygnaturą akt VI Nc-e 1866486/15).

Z akt sprawy wynika, że o d chwili przekazania sprawy do wniesienia skargi upłynęły 3 miesiące, a czynności sądowe były w niej podejmowane prawidłowo i sukcesywnie

(W dniu 12 10 2018 r., sporządzone zarządzenie w którym polecono zarejestrować sprawę w księgach biurowych oraz wezwać pełnomocnika powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu. Zostało ono wykonane w dniu 5 11 2018 r. a braki formalne pozwu zostały usunięte przez powoda w dniu 21 11 2018 r. Zarządzeniem z 3 01 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa. Zostało ono wykonane 31 01 2019 r.).

Dlatego wbrew temu co zarzuca skarżący w okresie rozpoznawania powyższej sprawy przez Sąd Rejonowy w G. nie doszło do naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki - w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 06 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (teks jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1259).

Czyni to skargę nieuzasadnioną, co stosownie do regulacji art. 12 ust. 1 przywołanej ustawy obligowało Sąd do jej oddalenia.

Reasumując w sprawie nie doszło do naruszenia prawa skarżącego do jej rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki i dlatego jego skargę jako bezzasadną oddalono na mocy regulacji art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 06 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (teks jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1259).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.