III RC 99/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2627957

Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 marca 2018 r. III RC 99/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Kwaśniewski.

Sędziowie--.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział III Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2018 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa B. P. przeciwko M. P. (1) i mał. M. P. (2) repr. przez M. P. (1) o zmianę orzeczeń w zakresie alimentów

1. uchyla, poczynając od dnia 23 lutego 2017 r. alimenty należne od powoda B. P. na rzecz pozwanej M. P. (1), ustalone w wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu wydanym w sprawie I C 1290 / 13

2. obniża, poczynając od dnia 23 lutego 2017 r. alimenty należne od powoda B. P. na rzecz małoletniego pozwanego M. P. (3) ustalone w wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu wydanym w sprawie sygn. akt I C 1290 / 13 z kwoty po 1400,00 zł miesięcznie do kwoty po 800,00 zł (osiemset zł 00/100) miesięcznie płatnej z góry do dnia 10 każdego miesiąca do rak matki małoletniego M. P. (1) wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat

3. oddala powództwo w pozostałym zakresie

4. znosi wzajemnie koszty postępowania pomiędzy stronami

5. nie obciąża stron nie uiszczonymi kosztami sądowymi

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.