Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2960964

Wyrok
Sądu Rejonowego w Toruniu
z dnia 4 października 2019 r.
III RC 82/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Lidia Lenartowicz.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. w Toruniu sprawy z powództwa: mał. J. C. (1) działającego przez matkę A. P. (1) przeciwko: E. C. (1) o: alimenty orzeka:

1. Uchyla w całości wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 marca 2018 r.,

2. Zasądza od pozwanego E. C. (1) na rzecz mał. powoda J. C. (1) alimenty w kwocie po 600 zł (sześćset złotych miesięcznie) za okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz w kwocie po 650 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 września 2019 r., płatne do rąk matki dziecka A. P. (1), do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat,

3. Oddala powództwo w pozostałej części,

4. Nie obciąża mał. powoda kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa,

5. Uznaje, iż pozwany uiścił opłatę od sprzeciwu i nie obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi w sprawie,

6. Znosi wzajemnie między stronami koszty zastępstwa procesowego,

7. Wyrokowi w pkt 2 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 września 2017 r. A. P. (1) działająca w imieniu mał. powoda J. C. (1) wniosła do tutejszego sądu pozew o zasądzenie alimentów przeciwko E. C. (1). Domagała się zasądzenia od pozwanego alimentów w kwocie po 1000 zł miesięcznie poczynając od dnia wniesienia pozwu. W pkt 2 A. P. wniosła o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do płacenia na rzecz mał. J. C. kwoty po 700 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu. W pkt pozwu wnosiła o zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu A. P. wskazała, iż mał. J. C. (1) jest jej dzieckiem ze związku nieformalnego z E. C. (1). Do sierpnia 2017 r. strony mieszkały wspólnie z mał. J. C. (1) w mieszkaniu położonym w T. przy ul. (...). W sierpniu 2019 r. A. P. wraz z synem wyprowadziła się z wynajmowanego przez strony mieszkania z uwagi na awantury wywoływane przez pozwanego. Od tego czasu pozwany nie łożył na utrzymanie J. oraz nie dbał o jego wychowanie. We wrześniu 2017 r. małoletni powód rozpoczął naukę w III klasie szkoły podstawowej. A. P. na zakup przyborów szkolnych dla syna wydaje 400 zł w ciągu roku, na zakup żywności dla J. 450 zł miesięcznie, na zakup leków 50 zł miesięcznie, na zakup odzieży i środków higieny150 zł miesięcznie, na komitet rodzicielski i atrakcje organizowane przez szkołę 300 zł, na rozwijanie pasji sportowych syna 115 zł miesięcznie. M. J. C. (1) trenuje piłkę nożną oraz korzysta z dodatkowych lekcji języka angielskiego - miesięczny koszt zajęć stanowi kwota 100 zł miesięcznie.

Pozwany E. C. z zawodu jest kierowcą samochodów ciężarowych - pracuje w Polsce i zagranicą. Z umowy o pracę wynika, iż zarabia on 2000 zł brutto miesięcznie. Natomiast w ocenie strony powodowej jego faktyczne zarobki wynoszą 6000 zł brutto miesięcznie. Pozwany oprócz syna J. nie ma innych osób na utrzymaniu, jego dzieci z pierwszego małżeństwa są dorosłe i posiadają własne rodziny. Pozwany nie interesuje się synem J., nie łoży na jego utrzymanie i nie dba o jego rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe A. P. są bardzo ograniczone, gdyż choruje ona na ciężką postać cukrzycy. Znaczną część swoich dochodów musi ona przeznaczać na zakup leków i sprzętu medycznego.

A. P. ma stwierdzoną przez lekarza orzecznika ZUS trwałą, częściową niezdolność do pracy. Otrzymuje z tego tytułu rentę w wysokości 651,50 zł miesięcznie. Ponadto dorabia jako sprzątaczka i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 600 zł miesięcznie. Od sierpnia 2019 r. A. P. wynajmuje mieszkania za kwotę 1150 zł miesięcznie oraz za prąd płaci 100 zł miesięcznie. Z uwagi na powyższe strona powodowa wnosiła jak na wstępie.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 8 września 2017 r. w pkt 1 udzielono zabezpieczenia powództwa zobowiązując pozwanego E. C. (1) do płacenia na rzecz mał. J. C. (1) kwoty po 500 zł miesięcznie, poczynając od dnia 31 sierpnia 2017 r. - do czasu prawomocnego zakończenia przedmiotowego postępowania.

W pkt 2 postanowienia oddalono wniosek w pozostałej części.

Na rozprawie w dniu 21 listopada 2017 r. pełnomocnik strony powodowej podtrzymał w całości złożony pozew.

Pozwany E. C. nie stawił się na rozprawę - wezwanie na rozprawę z odpisem pozwu zostało awizowane powtórnie przez pocztę w dniu 10 października 2017 r.

Na rozprawie w dniu 25 stycznia 2018 r. pełnomocnik strony powodowej podtrzymał w całości złożony pozew.

Pozwany E. C. nie stawił się na rozprawę - prawidłowo wezwany na termin rozprawy.

Na rozprawie w dniu 13 marca 2018 r. pełnomocnik strony powodowej podtrzymał w całości złożony pozew.

Pozwany E. C. nie stawił się na rozprawę - wezwanie na rozprawę zostało awizowane powtórnie przez pocztę w dniu 20 lutego 2018 r. Sąd uznał przesyłkę za doręczoną z dniem 27 lutego 2018 r.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 marca 2018 r. - w pkt I zasądzono od pozwanego E. C. (1) na rzecz amł. powoda J. C. (1) alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 września 2017 r.

W pkt II wyroku oddalono powództwo w pozostałej części.

W pkt III wyroku nie obciążono mał. powoda kosztami sądowymi w częsci oddalonego powództwa, W pkt IV wyroku nie obciążono pozwanego kosztami sądowymi w sprawie.

W pkt V wyroku zasadzono od pozwanego E. C. na rzecz strony powodowej A. P. kwotę 2520 zł tytułem zwrotem kosztów zastępstwa procesowego w sprawie.

W pkt VI wyrokowi w pkt I nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zarządzeniem przewodniczącej wydziału z dnia 4 stycznia 2019 r. uchylono zarządzenie z dnia 22 maja 2018 r. stwierdzające prawomocność powyższego wyroku oraz odpis wyroku doręczono pełnomocnikowi pozwanego z informacją, iż wyrok z dnia 27 marca 2017 r. jest wyrokiem zaocznym.

W dniu 23 października 2018 r. pełnomocnik pozwanego złożył sprzeciw od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 marca 2017 r., a doręczonego mu w dniu 16 stycznia 2019 r. W pkt 1 sprzeciwu wnosił o uchylenie w całości wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 marca 2019 r.

W pkt 2 sprzeciwu wnosił o oddalenie powództwa w całości.

W pkt 3 sprzeciwu wnosił o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 marca 2017 r., z uwagi na toczące się postępowanie karne w Prokuraturze Rejonowej T. -Wschód.

W pkt 4-7 sprzeciwu złożył wnioski dowodowe o przesłuchanie pozwanego E. C. i świadka D. G. oraz przeprowadzenie dowodu z dokumentów i akt sprawy III RC 513/18.

W pkt 8 sprzeciwu wnosił o zwrot kosztów procesu na rzecz pozwanego od powoda według norm przepisanych.

W uzasadnieniu sprzeciwu pełnomocnik pozwanego wnosił o uchylenie w całości wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 marca 2017 r., gdyż w przedmiotowej sprawie pozwany nie był prawidłowo reprezentowany i nie mógł się odnieść do merytorycznej treści wyroku.

Pełnomocnik zakwestionował, aby pozwany osobiście odebrał przesyłkę wzywającą go na rozprawę oraz podpisał dokument przesyłki w dniu 2 stycznia 2018 r. o nr (...). W zakresie nieprawdziwości podpisów pozwanego prowadzone było postępowanie karne przez Komisariat Policji T. -R. L.Dz. (...) jak również na okoliczność nie odebrania przez pozwanego w placówce pocztowej w dniu 2 stycznia 2018 r. przesyłki pocztowej o nr (...).

Pełnomocnik pozwanego wskazał, iż pozwany E. C. przekazał matce mał. powoda A. P. kwotę 4800 zł (jednorazowo 3800 zł i 1000 zł) na poczet alimentów na rzecz mał. J. C. A zatem kwotę tę należy zaliczyć jako świadczenie kilkunastu miesięcy rat alimentów na rzecz mał. powoda.

Pozwanego nie stać na płacenie alimentów w kwocie po 700 zł miesięcznie, gdyż otrzymuje wynagrodzenie za pracę w minimalnej wysokości i ponosi koszty wynajmowanego mieszkania w T. przy ul. (...).

Pełnomocnik pozwanego wnosił ponadto o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 marca 2017 r., gdyż wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania. Na wniosek A. P. komornik sądowy T. T. prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko E. C. w sprawie o sygn. Kmp 6/18. Niestawiennictwo pozwanego na rozprawę w przedmiotowej sprawie było niezawinione albowiem pozwany nie widział o toczącym się postępowaniu. E. C. nie miał możliwości obrony swoich praw - nie może zatem ponosić kosztów postępowanie komorniczego.

Ze względu na powyższe pełnomocnik pozwanego wnosił jak na wstępie.

W odpowiedzi na sprzeciw z dnia 19 lutego 2019 r. pełnomocnik strony powodowej wnosił o oddalenie w całości sprzeciwu pozwanego E. C. od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 marca 2017 r. Bezzasadnym był też zarzut podnoszony w pkt 3 sprzeciwu z uwagi na brak substratu zaskarżenia.

Pełnomocnik strony powodowej zakwestionował wskazaną przez pozwanego w sprzeciwie okoliczność odnośnie przekazania przez E. C. stronie powodowej A. P. kwoty 4800 zł na poczet alimentów na rzecz mał. J. C. Kwota 3800 zł nie została przekazana powódce bezpośrednio przez pozwanego, ale przekazana na jej rachunek bankowy przez (...) SA. Powyższa kwota stanowiła odszkodowanie za uszkodzony samochód, który był własnością A. P. To powódka użytkowała ten samochód, a pieniądze z odszkodowania przeznaczyła na wynajem mieszkania.

Pełnomocnik strony powodowej wyjaśnił, iż w sprawie o sygn. III RC 513/18 prowadzonej przed tutejszym sądem pozwany zeznał na rozprawie w dniu 25 września 2018 r., że kwota 3800 zł nie stanowiła alimentów na mał. J. C.

Na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2019 r. pełnomocnik strony powodowej wnosił o oddalenie sprzeciwu i utrzymanie w całości w mocy wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 marca 2017 r.

Pełnomocnik pozwanego podtrzymywał złożony sprzeciw, wnosił o uchylenie w całości wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 marca 2017 r. oraz oddalenie powództwa odnośnie zasądzenia alimentów od pozwanego na rzecz mał. J. C. Gdyby strona powodowa cofnęła wniosek o prowadzenie postępowania egzekucyjnego pozwany był skłonny zawrzeć ugodę odnośnie alimentów na kwotę po 400 zł miesięcznie.

Na rozprawie w dniu 6 czerwca 2019 r. pełnomocnik strony powodowej podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Pełnomocnik pozwanego podtrzymywał złożony sprzeciw i wnosił o uchylenie wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 marca 2017 r. oraz uznawał żądanie pozwu do kwoty po 500 zł miesięcznie.

Na rozprawie w dniu 26 września 2019 r. pełnomocnik strony powodowej i pełnomocnik pozwanego podtrzymywali dotychczasowe stanowiska w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Małoletni J. C. (1) urodził się (...) w T. i jest dzieckiem ze związku nieformalnego A. P. (1) i E. C. (1).

Do dnia 8 sierpnia 2017 r. strony zamieszkiwały wspólnie z synem J. w T. przy ul. (...) oraz wspólnie prowadzili gospodarstwo domowe.

W dniu 8 sierpnia 2017 r. A. P. wyprowadziła się z synem z tego mieszkania, gdyż pozwany wymienił zamki w drzwiach. Przekazał powódce nowe klucze od mieszkania, ale z uwagi na konflikty między stronami A. P. nie chciała już mieszkać z synem w mieszkaniu wynajmowanym przez E. C.

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. wynajęła mieszkanie w T. przy ul. (...) za kwotę 1150 zł miesięcznie oraz opłacała prąd 100 zł miesięcznie i internet z tv - 100 zł miesięcznie.

W roku szkolnym 2017/2018 r. mał. J. C. uczęszczał do III klasy Szkoły Podstawowej nr (...) w T. W III klasie małoletni otrzymał ze szkoły podręczniki szkolne, matka musiała kupić mu książkę do religii i przybory szkolne za 100 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 mał. J. C. (1) uczęszczał do IV klasy Szkoły Podstawowej nr (...) w T.

Ponownie otrzymał podręczniki szkolne ze szkoły, A. P. na przybory szkolne dla syna wydała 150 zł.

Od 4 roku życia J. trenował piłkę nożna i uczęszczał do Akademii piłkarskiej". Opłata za akademię wynosiła 100 zł miesięcznie.

J. wyjeżdżał na mecze poza T. do wiązało się z dodatkowymi kosztami.

A. P. na ubiór sportowy i sprzęt dla syna wydała 150 zł.

J. uczęszczał do Akademii piłkarskiej" do grudnia 2018 r., kiedy to akademia została rozwiązana.

W roku szkolnym 2019/2020 małoletni trenuje pływanie w szkole - chodzi do klasy sportowej pływackiej - opłata za rok treningów wynosi 100 zł.

J. co tydzień jeździ na zawody - koszt jednego wyjazdu to 40 zł.

Od I klasy szkoły podstawowej ma prywatne lekcje języka angielskiego raz w tygodniu - godzina zajęć kosztuje 30 zł.

J. od 4 roku życia nosi okulary. W 2018 r. A. P. za nowe okulary dla syna zapłaciła 600 zł.

Od 1 września 2019 r. mał. J. C. uczęszcza do V klasy Szkoły Podstawowej nr (...) w T. W związku z nowym rokiem szkolnym A. P. otrzymała 300 zł na wyprawkę dla syna. Za kwotę tą kupiła buty, plecak i przybory szkolne dla syna.

J. ponownie otrzymał podręczniki ze szkoły, ale musiał kupić ćwiczenia za 50 zł.

Nadal ma korepetycje z języka angielskiego raz w tygodniu - godzina zajęć kosztuje 30 zł.

A. P. oceniła miesięczny koszt utrzymania syna na kwotę 1400 zł miesięcznie.

Matka mał. powoda ma 48 lat i z zawodu jest krawcową.

Ma przyznana na stałe rentę - stwierdzono u niej umiarkowany stopień niepełnosprawności na stałe. Powódka otrzymuje rentę w wysokości 712 zł miesięcznie.

Renta została przyznana z uwagi na cukrzycę typu I, na którą A. P. choruje od 2004 r. Przyjmuje inulinę w pompie insulinowej, na leki i wkłucia wydaje ok. 200 zł miesięcznie. Oprócz tego A. P. bierze leki na nadciśnienie i ma problemy z kręgosłupem, ale leczy się w ramach NFZ.

Od momentu gdy J. poszedł do przedszkola powódka podejmuje prace dorywcze przy sprzątaniu mieszkań.

Gdy stan zdrowia jej na to pozwala pracuje dorywczo 4 godziny 3 razy w tygodniu. Otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 500-600 zł miesięcznie.

Od listopada 2018 r. A. P. mieszka z synem w mieszkaniu swojego brata w T. przy ul. (...). Nie płaci bratu za wynajem, ale opłaca świadczenia za to mieszkanie" które wynoszą: czynsz 200 zł (dofinansowanie z UM w wysokości 200 zł), prąd 130 zł co 2 miesiące, tv z internetem i telefonem K. - 100 zł miesięcznie, telefon A. P. 50 zł miesięcznie.

Powódka opłaca ubezpieczenie mał. J., które wynosi 100 zł rocznie oraz swoje ubezpieczenie 58 zł miesięcznie. Nie ma żadnych długów czy kredytów.

W wakacje letnie 2019 r. A. P. chciała wysłać syna na 8-dniowy obóz za 700 zł oraz na obóz do Z. za kwotę 550 zł.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie płacił alimentów na syna J. - w dniu 8 maja 2018 r. A. P. złożyła u komornika sądowego T. T. wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko E. C. W listopadzie 2018 r. otrzymała od komornika jednorazowo 80,90 zł. Od lutego 2018 r. A. P. miała wypłacane alimenty z Funduszu Alimentacyjnego.

Powódka była właścicielką samochodu marki B. rocznik 1997. Otrzymała z (...) na swoje konto bankowe kwotę 3800 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód.

Od września 2018 r. A. P. otrzymuje świadczenie 500 plus na mał. J. C. Otrzymuje również zasiłek rodzinny w wysokości 124 zł miesięcznie.

Pozwany E. C. (1) ma 63 lata i z zawodu jest rolnikiem. Z pierwszego związku małżeńskiego ma dwoje dorosłych dzieci w wieku 38 lat i 41 lat.

Przez 13 lat pozwany pozostawał w związku nieformalnym z A. P., z tego związku mają syna J. C. (1). Do momentu wyprowadzki powódki z synem strony zamieszkiwały wspólnie z J. w wynajmowanym przez nich mieszkaniu w T. przy ul. (...). Pozwany za wynajem płacił 1200 zł miesięcznie, za prąd 130 zł co 2 miesiące, za tv z internetem 120 zł miesięcznie.

Od 2004 r. pozwany pracuje jako kierowca samochodów ciężarowych, ma prawo jazdy kategorii C i E.

Do października 2018 r. pozwany był zatrudniony w firmie (...) jako kierowca na cały etat, z wynagrodzeniem 2000 zł brutto miesięcznie. W kwietniu 2018 r. pozwany miał wypadek na terenie Szwecji - ucięło mu palec. Przez 6 miesięcy był na zwolnieniu lekarskim, ale zasiłek chorobowy zabierał mu komornik na poczet alimentów na J. Od maja 2018 r. komornik z wynagrodzenia pozwanego potrącał mu na poczet alimentów kwoty nawet do 1000 zł miesięcznie.

Od listopada 2018 r. pozwany został zatrudniony w firmie (...) u syna M. C. na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem 2000 zł brutto, 1400 zł netto miesięcznie i pracuje w tej firmie do chwili obecnej. Okazjonalnie syn wypłacał mu premie w czasie przestoju w wysokości 1000 zł. Od lipca 2019 r. został zatrudniony na cały etat, z wynagrodzeniem 1800 zł netto miesięcznie.

Wynagrodzenie za pracę jest jedynym dochodem E. C.

Pozwany nadal wynajmuje mieszkanie w T. przy ul. (...) za kwotę 1100 zł miesięcznie oraz dodatkowo płaci za prąd i multimedia 200 zł miesięcznie.

Nie ma żadnych kredytów czy pożyczek.

Od 2015 r. E. C. choruje na nadciśnienie i cukrzycę oraz zażywa insulinę. Na leki wydaje 120 zł miesięcznie. Poza synem J. pozwany nie ma innych osób na utrzymaniu.

Dowód: - zeznania strony powodowej A. P. k. 64-64 verte, 172-173 verte

199-199 verte

- zeznania pozwanego E. C. k. 173 verte - 175, 199 verte

- zeznania świadka S. B. k.57- 57 verte

- zeznania świadka D. G. k. 128 verte

- odpis skrócony aktu urodzenia mał. J. C. k. 7

- umowa najmu mieszkania przez a. P. k. 8-10

- rachunki za mieszkanie wynajmowane przez A. P. k.11, 137,153

- faktury za zakup rzeczy dla mał. J. C. k.12-17

- faktury za zajęcia dodatkowe mał. J. C. k.18-26

- zaświadczenie lekarskie odnośnie mał. J. C. k.27

- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS k.28-29

- decyzja ZUS odnośnie renty powódki k.30,134-135

- faktura za zakup leków i wkłuć dla powódki k.31,136

- zaświadczenie o ubezpieczeniu pozwanego k. 60-61

- informacja o dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy pozwanego k. 62-63

- zaświadczenie o dochodach pozwanego k.122

- decyzja Prezydenta Miasta T. o przyznaniu powódce dodatku mieszkaniowego k. 138

- polisa z (...) powódki k.139-142

- oferty pracy dla kierowców z internetu k. 143-152

- zestawienie kosztów utrzymania mał. J. C. k.154156

- zajęcie wynagrodzenia pozwanego przez komornika k.167-171

- pismo z (...) w T. k.181

- postanowienie Prokuratury Rejonowej T.- Wschód k.184-187

- zażalenie pozwanego na postanowienie prokuratury z dnia 30 kwietnia 2019 r.k.187-188

- sygn. akt III RC 513/18

- sygn. akt Kmp 6/18

Sąd dał wiarę zeznaniom matki mał. powoda A. P. (1) oraz świadka S. B. (2) na okoliczność ustalenia aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej matki mał. powoda oraz uzasadnionych potrzeb małoletniego J. C. (1) oraz kosztów jego utrzymania, a także pomocy materialnej świadczonej przez świadka S. B. na rzecz strony powodowej.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania pozwanego E. C. (1) oraz świadka D. G. (2) odnośnie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej pozwanego oraz jego możliwości zarobkowych.

Sąd przeprowadził ponadto dowód z dokumentów urzędowych przedłożonych przez strony, przyznając im tym samym walor wiarygodności.

Przechodząc do rozważań prawnych należy stwierdzić, iż podstawę rozstrzygnięcia sądu odnośnie ustalenia obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego J. C. (1) stanowią art. 133 § 1 kriop i art. 135 kriop.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kriop - rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Obowiązek alimentacyjny powstaje niezależnie od tego, czy dziecko pochodzi z małżeństwa czy też ze związku nieformalnego.

Natomiast art. 135 kriop stanowi zaś, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego określenie wysokości alimentów od każdego z rodziców na rzecz dziecka stanowi wypadkową usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego oraz wkładu osobistych starań rodzica o utrzymanie i wychowanie dziecka. (uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1974 r., III CZP 41/74, OSN CP 1975, Nr 5, poz. 76).

Do zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego będącego w niedostatku należy zaliczyć tylko takie potrzeby (materialne i niematerialne), których zaspokojenie jest konieczne do godziwej egzystencji uprawnionego.

Najszerszy zakres usprawiedliwionych potrzeb przysługuje dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Przyjmuje się, że zakres ten powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie zaspokojenia potrzeb stopa życiowa dziecka była taka sama, jak stopa życiowa rodziców.

Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, iż rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich sami żyją.

(uzasadnienie do IV uchwały SN z dnia 16 grudnia 1987 r.).

W przedmiotowej sprawie sąd ustalił, iż mał. J. C. (1) jest dzieckiem ze związku nieformalnego A. P. (1) i E. C. (1). Pozwany uznał małoletniego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w T.

Strony przez 13 lat pozostawały w związku nieformalnym i wspólnie z mał. J. prowadziły gospodarstwo domowe. W sierpniu 2019 r. A. P. wraz z synem wyprowadziła się z wynajmowanego przez strony mieszkania z uwagi na awantury wywoływane przez pozwanego. Od dnia 1 sierpnia 2017 r. wynajęła mieszkanie w T. przy ul. (...) za kwotę 1150 zł miesięcznie oraz opłacała prąd 100 zł miesięcznie i internet z tv - 100 zł miesięcznie. Pozwany nie przekazywał jej żadnych pieniędzy na utrzymanie syna J. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 7 września 2017 r. udzielono stronie powodowej zabezpieczenia zobowiązując pozwanego do płacenia na syna J. kwoty po 500 zł miesięcznie od dnia 31 sierpnia 2017 r. do czasu prawomocnego zakończenia przedmiotowego postępowania. Od lutego 2018 r. A. P. zaczęła otrzymywać alimenty na syna w kwocie po 500 zł miesięcznie z tytułu zabezpieczenia z Funduszu Alimentacyjnego. W maju 2018 r. złożyła wniosek o egzekucję alimentów przeciwko E. C. do komornika sądowego T. T., ale przekazał on jej tylko kwotę 80,90 zł. Postępowanie dowodowe było prowadzone w przedmiotowej sprawie przez 2 lata. Małoletni J. obecnie jest uczniem V klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr (...) w T. Zarówno w III,IV jaki i w V klasie otrzymał podręczniki ze szkoły.

A. P. na początku każdego roku szkolnego otrzymywała 300 zł z tytułu wyprawki, którą przeznaczała na zakup przyborów szkolnych. Od I klasy szkoły podstawowej J. ma dodatkowe lekcje języka angielskiego - 1 godzina zajęć w tygodniu kosztuje 30 zł. Dodatkowo trenuje w szkole pływanie, co wiąże się z kosztami wyjazdów małoletniego na zawody raz w tygodniu.

A. P. oceniła miesięczny koszt utrzymania syna na kwotę 1400 zł miesięcznie i nie jest to w ocenie sądu kwota wygórowana - mając na względzie wiek J.

Matka mał. powoda nie jest osoba zdrową - od 2004 r. choruje na cukrzycę typu I i przyjmuje insulinę w pompie insulinowej. Ma leki i wkłucia wydaje 200 zł miesięcznie. Z uwagi na cukrzycę A. P. ma przyznaną rentę na stałe - ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Otrzymuję rentę w wysokości 712 zł miesięcznie. Pomimo choroby A. P. podejmuje prace dorywcze, ale jest to uzależnione od jej stanu zdrowia. Jako sprzątaczka otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 600 zł miesięcznie. Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2018 r. matka mał. powoda ponosiła koszty wynajmu mieszkania w T. przy ul. (...) w kwocie 1150 zł miesięcznie plus opłata za prąd 100 zł miesięcznie. Od listopada A. P. mieszka z synem w mieszkaniu swojego brata w T. przy ul. (...). Nie płaci bratu za wynajem tylko opłaca świadczenia za to mieszkanie w łącznej kwocie 415 zł miesięcznie. Od lutego 2018 r. matka mał. powoda otrzymuje świadczenie 500 plus.

W ramach prowadzonego postępowania dowodowego sąd w szczegółowy sposób zanalizował sytuację materialną pozwanego E. C.

Z pierwszego związku małżeńskiego ma on dwoje dorosłych dzieci. Natomiast mał. J. C. (1) jest jego dzieckiem ze związku nie formalnego z A. P. Pozwany z zawodu jest kierowcą - od 200 r. jeździ na samochodach ciężarowych w Polsce i w Szwecji. Do października 2018 r. pozwany był zatrudniony jako kierowca w firmie (...), z wynagrodzeniem 2000 zł brutto miesięcznie. Od listopada 2018 r. został zatrudniony w firmie (...) syna M. C. jako kierowca na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem 2000 zł brutto, 1400 zł netto miesięcznie. Syn wypłacał pozwanemu premie na czas postoju w wysokości 1000 zł. Od lipca 2019 pozwany pracuje w tej samej firmie na cały etat, z wynagrodzeniem 1800 zł netto miesięcznie.

W przedmiotowej sprawie pozwany przedłożył sądowi zaświadczenia o wysokości swoich zarobków w firmie syna M. C. A. P. zeznała, iż gdy pozostawała w związku z pozwany jako kierowca samochodu ciężarowego otrzymywał on wynagrodzenie w wysokości około 5000 zł netto miesięcznie.

W ocenie sądu podana przez matkę mał. powoda kwota jest zgodna z wysokością rzeczywistych, miesięcznych zarobków pozwanego. E. C. zeznał, iż za wynajmowane mieszkanie w T. przy ul. (...) płaci 1100 zł miesięcznie za wynajem i 200 zł miesięcznie za multimedia i prąd. Opłaca on za wynajem i świadczenia na bieżąco - nie ma z tego tytułu żadnego zadłużenia.

Mając na względzie powyższe okoliczności, w pkt 1 wyroku na mocy art. 347 k.p.c. uchylono w całości wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 marca 2018 r.

W pkt 2 wyroku na mocy art. 133 k.r.o. i art. 135 k.r.o. zasądzono od pozwanego E. C. na rzecz mał. powoda J. C. alimenty w kwocie po 600 zł miesięcznie za okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz w kwocie po 650 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 września 2019 r. Mając na uwadze prowadzone od 1 września 2017 r. postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie sąd ustalił alimenty od pozwanego za okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w kwocie po 600 zł miesięcznie. Natomiast mając na uwadze wzrost kosztów utrzymania mał. J. C. (1) w związku jego wiekiem i rozwojem - sąd ustalił alimenty od pozwanego od 1 września 2019 r. w kwocie po 650 zł miesięcznie. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż pozwany do tej pory poza alimentami tytułem zabezpieczenia w kwocie po 500 zł miesięcznie w żaden inny sposób nie partycypuje w miesięcznych kosztach utrzymania syna i nie ma z nim kontaktu. To matka mał. powoda A. P. sprawuje bezpośrednią opiekę nad synem J. i stara się zabezpieczyć wszystkie jego uzasadnione potrzeby - pomimo poważnych problemów zdrowotnych, które w znacznym stopniu ograniczają jej możliwości zarobkowe.

W pkt 3 wyroku oddalono powództwo w pozostałej części.

W pkt 4 wyroku z uwagi na charakter sprawy nie obciążono mał. powoda kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa.

W pkt 5 wyroku uznano, iz pozwany uiścił opłatę od sprzeciwu i nie obciążono pozostałymi kosztami sądowymi w sprawie. Podstawę prawna rozstrzygnięcia sądu w tym względzie stanowi art. 102 k.p.c.

W pkt 6 wyroku na mocy art. 100 k.p.c. zniesiono wzajemnie między stronami koszty zastępstwa procesowego.

W pkt 7 wyroku - wyrokowi w pkt 2 nadano rygor natychmiastowej wykonalności na mocy art. 133 § 1 pkt 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.