Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721150

Wyrok
Sądu Rejonowego w Świnoujściu
z dnia 3 września 2019 r.
III RC 72/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wioletta Paprotna.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2019 r. w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich: A. P. i M. P. (1) przeciwko M. P. (2) o alimenty

I. Zasądza od pozwanego M. P. (2) na rzecz małoletniego A. P. urodzonego (...) alimenty w wysokości po 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 15 - go każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 sierpnia 2019 r.;

II. Zasądza od pozwanego M. P. (2) na rzecz małoletniego M. P. (1) urodzonego (...) alimenty w wysokości po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 15 - go każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 sierpnia 2019 r.;

III. W pozostałym zakresie powództwo oddala;

IV. Umarza postępowanie w zakresie wniosku o zabezpieczenie;

V. Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami procesu;

VI. Wyrokowi w pkt I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie faktyczne

Pozwem z dnia 17 czerwca 2019 r. małoletni powodowie A. i M. P. (1), reprezentowani r.pr. K. M. wystąpili przeciwko pozwanemu M. P. (2) o zasądzenie alimentów w kwocie po 1000 zł miesięcznie,płatne do 15-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat począwszy od 1 czerwca 2019 r. oraz złożyli wniosek o zabezpieczenie w kwocie po 800 zł. W uzasadnieniu pozwu wskazali, że pozwany jest ich ojcem. Koszty utrzymania małoletniego A. wynoszą 1580-1620 zł, w tym wyżywienie 510 zł, edukacja 150 zł, odzież i obuwie 100 zł, opieka medyczna 200 zł, środki higieniczno, kosmetyki 60 zł, rozrywka 100 zł, mieszkanie 500 zł. Koszty utrzymania małoletniego M. wynoszą 1370 zł -1400 zł, w tym wyżywienie 510 zł, edukacja 80 zł, odzież i obuwie 100 zł, opieka medyczna 50 zł, środki higieniczno, kosmetyki 60 zł, rozrywka 100 zł, mieszkanie 500 zł. Wskazali, iż nie posiadają żadnego majątku a ich matka przebywa na urlopie wychowawczym i nie może wrócić do pracy z uwagi na konieczność sprawowani opieki nad nimi. Podali, iż pozwany pracuje w firmie jako ochroniarz. W zakresie wniosku o zabezpieczenie to wskazali, iż wniosek uprawdopodobnili. (pozew - k. 3-9).

Pozwany M. P. (2) w odpowiedzi na pozew z dnia 11 lipca 2019 r. uznał powództwo o alimenty do kwoty 400 zł na każde dziecko. W uzasadnieniu pozwany podniósł, iż partycypuje w kosztach utrzymania dzieci, gdyż razem mieszkają w jego mieszkaniu, którego jest współwłaścicielem, pokrywa bieżące opłaty za lokal, a matce dzieci przekazywał po 1000 zł na dzieci a od lipca 2019 r. przekazuje po 400 zł. Pozwany wskazał, że jest pracownikiem ochrony i jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 2,318 zł zł netto miesięcznie, z czego opłaca mieszkanie 1.146 zł, 800 zł alimenty i na jego potrzeby zostaje mu kwota 372 zł. (odpowiedź na pozew - k. 22-23).

Na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2019 r. i 27 sierpnia 2019 r. strony podtrzymały swoje żądania zawarte w pozwie. (protokół rozprawy - k. 59, 71).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powodowie A. P. ur. (...) i M. P. (1) ur. (...), są synami pozwanego ze związku konkubenckiego z P. T. Mieszkają wspólnie z rodzicami. Rodzice małoletnich powodów pomimo wspólnego adresu zamieszkania nie prowadzą wspólnego gospodarstwa. Mieszkanie, gdzie mieszkają jest współwłasnością pozwanego i jego matki. Pozwany opłaca czynsz i rachunki.

Małoletni powód A. P. ma obecnie 3 lata. Miesięczne koszty utrzymania powoda wynoszą 1000 zł, w tym wyżywienie 400 zł, edukacja, terapia 50 zł, odzież 100 zł, środki higieny, kosmetyki 50 zł, rozrywka 50 zł, przedszkole 350 zł. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności - dziecięce porażenie mózgowe prawostronne kończyny dolnej, niedowład spastyczny. Objęty jest terapią w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Korzysta z zajęć logopedycznych, terapii integracji sensorycznej oraz z fizjoterapii. Małoletniego matka wozi syna na zajęcia wczesne wspomaganie rozwoju, fizjoterapię trzy razy w tygodniu, zajęcia są bezpłatne. Małoletni zażywa syrop od neurologa, który kosztuje 60 zł. Obecnie bierze kapsułki, które kosztowały ponad 100 zł i starczają na 2 miesiące. Chodzi do ortopedy na kasę chorych, do neurologa chodzi prywatnie do S., wizyty są co 4-5 miesięcy, koszt 165 zł plus koszt dojazdu pociągiem 60 zł, dziecko ma darmowy bilet. Małoletni będzie chodził do przedszkola na ul. (...) w Ś. Małoletni A. jest w trakcie diagnozowania, mam umówioną wizytę na rezonans na luty 2020 r. Ma planowany zabieg na botulinę, gdyż chodzi na palcach. Będzie miał jeszcze zabieg na nogę, bo noga jest sztywna, potem planowany będzie zabieg na ścięgno A. Małoletni po rocznej rehabilitacji zaczął mówić, a wcześniej tylko wrzeszczał.

Małoletni powód M. P. (1) ma obecnie 23 miesiące. Miesięczny koszt utrzymania powoda wynosi 650 zł, w tym wyżywienie, mleko 400 zł, edukacja 50 zł, odzież 100 zł, środki higieny, kosmetyki, pieluchy 100 zł. Małoletni jest zdrowy.

W tym roku ich matka nie wyjeżdżała z dziećmi na wakacje i ferie, bo musiałam podjąć zatrudnienie.

Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów P. T. ma lat 37, z zawodu technik hotelarstwa. Posiada jeszcze z poprzedniego związku córkę 9 letnią, na którą otrzymuje alimenty 600 zł. Pobierała wcześniej zasiłek macierzyński, zasiłek dla bezrobotnych w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 27 października 2018 r. Obecnie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Pracuje dorywczo i może zarobić około 700 zł. Pobiera na dzieci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ś. świadczenie w kwocie 1500 zł miesięcznie wypłacane z programu wspierającego rodziców w wychowaniu dzieci Rodzina 500+, zasiłek pielęgnacyjny 153 zł. Łącznie dysponuje kwotą 2.953 zł (550 zł plusx3+153 zł +700 zł + 600 zł). Obecnie z dziećmi mieszka u pozwanego w 4 pokojowym mieszkaniu, z którym była w związku konkubenckim do lipca 2018 r. Musi wyprowadzić się od pozwanego, bo pozwany z rodzicami uprzykrza jej zamieszkiwanie. Obecnie poszukuję mieszkania, zamierza się wyprowadzić z jego mieszkania. W lipcu zarobiła 700 zł w hotelu (...) na ul. (...). W czerwcu 2019 r. jeździła do pracy do Niemiec w weekendy i wtedy zarobiła 800 zł. Do października 2018 r. utrzymywała się sama. Zaczęło się źle dziać jak przestała zarabiać. Każdy z rodziców powodów ma swoje konto bankowe. Pozwany na rehabilitację syna przekazał jej 500 zł. W mieszkaniu pozwanego z dziećmi zajmuje 2 pokoje plus część wspólną - salon.

dowód: odpisy aktu urodzenia - k. 10-11, zaświadczenie-k. 45, 49, skierowanie-k. 46-48, karta świadczeń-k. 50-51, orzeczenie-k. 52-57, przesłuchanie przedstawicielki ustawowej-k. 60-63,

Pozwany M. P. (2) ma lat 30, z zawodu pracownik ochrony. Pracuje w K. (...) i w okresie wakacji zarabia około 3000 zł. Po sezonie zarabia ok. 2300-2600 zł. Pozwany rozliczył ulgę podatkową na dzieci, którą pobrał. Od lipca 2019 pozwany żywi się sama a wcześniej robił zakupy dla wszystkich. Ponosi opłaty za mieszkanie: czynsz 500 zł, prąd 450-500 zł co dwa miesiące, gaz 41 zł. Pozwany w październiku 2018 r. złapał kleszcza w pracy i zachorował na boreliozę. Trafił do szpitala, zrobiono mi szereg badań. Przeszedł ciężkie i bolesne leczenie, obecnie nie może dużo pracować z uwagi na chorobę boreliozę.

Pozwany w roku 2018 r., osiągnął dochód 75.900 zł brutto.

Pozwany na dzieci przekazał dnia 10 czerwca 2019 r. kwotę 1000 zł, dnia 13 maja 2019 r. kwotę 950 zł i dnia 10 kwietnia 2019 r. kwotę 1000 zł, w lipcu 2019 r. kwotę 800 zł.

dowód: historia rachunku-k. 24-39, zaświadczenie o zarobkach-k. 40, potwierdzenie wpłat-k.43-44,zaświadczenie lekarskie-k.45, skierowanie-k.46,47,-48, pit 37 -k.64-70, wysłuchanie pozwanego-k.73-76.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w przedmiotowej sprawie, co do zasady oraz częściowo co do wysokości dochodzonego roszczenia okazało się uzasadnione.

Powództwo zostało wysunięte w oparciu o treść przepisu art. 128 k.r.o. oraz art. 133 § 1 k.r.o., zgodnie z którymi obowiązek alimentacyjny polegający na dostarczaniu środków utrzymania, a więc w miarę potrzeby środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, przy czym rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepis art. 133 k.r.o. określa ogólne przesłanki istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka. I tak obowiązek ten istnieje, jeżeli dziecko, nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie a dochody z jego majątku nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, bądź też, jeżeli jest ono wprawdzie w stanie utrzymać się samodzielnie a dochody z jego majątku nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, bądź też jeżeli jest ono wprawdzie w stanie utrzymać się samodzielnie, ale znajduje się w niedostatku. W tym drugim wypadku, dziecko pozostaje w takiej samej sytuacji wobec zobowiązanych do alimentacji rodziców, jak każdy krewny uprawniony do alimentacji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że czas trwania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka nie jest ograniczony jakimkolwiek terminem i nie pozostaje też w zależności od osiągnięcia przez uprawnionego określonego stopnia wykształcenia. Jedyną okolicznością, od której zależy trwanie, bądź ustanie obowiązku jest to, czy dziecko może się utrzymać samodzielnie. Oczywistym jest przy tym, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie-odpowiednio do uzdolnień-do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (w tym kształcenia) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia, kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego W przypadku powodów niewątpliwym jest, iż ze względu na wiek, nie są oni w stanie samodzielnie się utrzymać i alimentowanie należy uznać za zasadne.

Granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji.

Zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych małoletnich uwarunkowany jest kosztami ich utrzymania i wychowania.

Łączny koszt utrzymania małoletniego powoda A. P. Sąd ocenił na kwotę 1000 zł, w tym wyżywienie 400 zł, edukacja, terapia 50 zł, odzież 100 zł, środki higieny, kosmetyki 50 zł, rozrywka 50 zł, przedszkole 350 zł. Otóż - w ocenie Sądu - na tym etapie edukacji, na którym obecnie znajduje się małoletni powód są to potrzeby najbardziej usprawiedliwione.

Łączny koszt utrzymania małoletniego powoda M. P. (1) Sąd ocenił na kwotę 650 zł (w tym wyżywienie, 400 zł, odzież 100 zł, środki czystości, pieluchy 100 zł, zabawki, rozrywka 50 zł. Otóż - w ocenie Sądu - na tym etapie edukacji, na którym obecnie znajduje się małoletni powód są to potrzeby najbardziej usprawiedliwione.

Do kosztów utrzymania małoletnich obecnie Sąd nie uwzględnił kosztów utrzymania mieszkania w kwocie 500 zł, gdyż obecnie mieszkają dzieci u pozwanego, który opłaca mieszkanie. Także w ocenie sądu te koszty są niezasadne. Ponadto wydatki na edukację zostały zawyżone w kwocie 150 zł i 80 zł, w sytuacji gdy dzieci nie chodzą do szkoły. Nadto wydatki na opiekę medyczną zostały nie wykazane oraz nie są to stałe wydatki, które ponoszone są co miesiąc. Również kwota 100 zł na rozrywkę jest też zawyżona przy uwzględnieniu wieku dzieci. Ponadto zdaniem Sądu zawyżone zostały wydatki na wyżywienie dzieci w kwocie 480-510 zł, gdyż przy większej liczbie osób wydatki te się zmniejszają i dla 3 lata i 23 miesięcznego dziecka kwota 400 zł jest w zupełności wystarczająca. Nadto wydatki na wakacje nie są wydatkami stałymi tylko okresowymi i nie zostały wykazane, że są ponoszone przez powodów, tym bardziej, że ich matka wskazała, iż nigdzie z dziećmi nie wyjeżdżała na wakacje, czy ferie, bo pracowała.

W ocenie Sądu zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletnich, przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych i majątkowych ich rodziców, powinien zamykać się obecnie na poziomie kwoty 650 zł miesięcznie na rzecz M. a na rzecz A. 1000 zł. Kwota ta zaspokoiłaby - zdaniem Sądu - w pełni potrzeby małoletnich, pozwalając na pokrycie w pełni ich usprawiedliwione potrzeby, na które składają się koszty wyżywienia, odzieży i obuwia, a także środków czystości, higieny i zabawek. W ocenie Sądu nie może budzić wątpliwości, iż wydatki na zakup żywności są wydatkami stałymi. Natomiast do stałych wydatków należy również, w ocenie Sądu, zaliczyć zakup odzieży i obuwia, nie ulega bowiem wątpliwości, iż dzieci intensywnie rosną i z pewnością wymiana ubrań będzie u nich konieczna częściej, przy czym młodszy powód ma możliwość korzystania z odzieży i zabawek po starszym bracie.

Oboje rodzice małoletnich mają możliwości zarobkowe. Pozwany ma stałą pracę. Pozwany w związku z tym - zdaniem Sądu - pozwany powinien dołożyć wszelkich starań i może pozwolić sobie, by partycypować w kosztach utrzymania synów łącznie w kwocie 1100 zł miesięcznie. Zdaniem Sądu kwota alimentów uwzględnia możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego. Pozwany miesięcznie uzyskuje dochód około 2300-3000 zł miesięcznie. Pozwany wskazał, iż opłaca koszty utrzymania mieszkania ponad 994 zł, w tym czynsz 500 zł, prąd co 440 miesiące, gaz 41, tv 90 zł. Ponadto opłaca telefon 143 zł. Po opłaceniu swoich kosztów utrzymania 994 zł, telefonu 143 zł, alimentów 1100 zł zostanie mu kwota wolna do dyspozycji na swoje utrzymanie ponad 700 zł miesięcznie, przy zarobkach 3000 zł miesięcznie. Małoletnie są jest jedynymi jego dziećmi. Wskazać należy, iż z uwagi na chorobę pozwanego boreliozę ma ograniczone możliwości zarobkowe w porównaniu z rokiem 2018 r.

Przy uwzględnieniu ustalonej kwoty wyczerpującej usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów, a kształtującej się na poziomie ponad 600 zł i 500 zł miesięcznie, matka powodów-po otrzymaniu od pozwanego kwoty 1100 zł miesięcznie, będzie musiała zapewnić im pozostałą kwotę utrzymania. Należy bowiem jeszcze raz podkreślić, iż obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach i oboje rodzice powinni go realizować. Nadto wskazać należy, iż świadczenia jakie uzyskuje ich matka z (...) powinny być przeznaczane przede wszystkim na utrzymanie dzieci. Małoletni powód M. może już iść do żłobka, co ułatwi jego matce podjęcie stałej pracy.

Ustalając stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd oparł się przede wszystkim na dowodach z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, które uznał za wiarygodne oraz na dowodach z przesłuchania matki powodów i pozwanego w charakterze stron.

Zdaniem Sądu - rodzice małoletnich powinni z pominięciem wzajemnych uraz i pretensji, współdziałać nie tylko w sprawnym realizowaniu ciążącego na nich względem dzieci obowiązku alimentacyjnego, ale przede wszystkim w niesieniu im pomocy i wspierania w tak istotnym dla nich okresie życia.

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd rozstrzygnął o żądaniu pozwu na podstawie powołanych przepisów zasądzając na rzecz małoletnich powodów alimenty łącznie w kwocie 1100 zł miesięcznie, płatne do 10-go dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od 1 sierpnia 2019 r. albowiem pozwany wcześniej przekazywał pieniądze na dzieci. W pozostałej części powództwo jako niezasadne podlegało oddaleniu Z uwagi na to, że wyrok jest natychmiast wykonalny sąd umorzył postępowanie co do złożonego wniosku o zabezpieczenie na podstawie art. 355 k.p.c.

Na podstawie art. 102k.p.c. odstąpiono od obciążenia pozwanego kosztami procesu.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi wynika z dyspozycji przepisu art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c., zgodnie z którym Sąd, jeśli zasądza alimenty, z urzędu nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.