Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722115

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kaliszu
z dnia 15 lipca 2019 r.
III RC 66/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Mituta - Nawrocka.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kaliszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu na rozprawie dniu 1 lipca 2019 r. w K. sprawy z powództwa małoletnich M. i M. rodz. M. reprezentowanych przez matkę E. M. c/a Ł. M. o podwyższenie alimentów

1. Zmienia obowiązek alimentacyjny pozwanego Ł. M. ur. (...) względem małoletnich dzieci: M. M. (4) ur. (...) w P. i M. M. (5) ur. (...) w P. ustalony ugodą SR w Kaliszu z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie III RC 655/14 w ten sposób, że podwyższa alimenty na rzecz małoletniej M. M. (4) z kwoty po 550 zł (pięćset pięćdziesiąt 00/100) miesięcznie do kwoty po 850 zł (osiemset pięćdziesiąt 00/100) miesięcznie, a na rzecz M. M. (5) z kwoty po 550 zł (pięćset pięćdziesiąt 00/100) miesięcznie do kwoty po 750 zł (siedemset pięćdziesiąt 00/100) miesięcznie, łącznie 1600 zł (jeden tysiąc sześćset 00/100) miesięcznie płatne z góry do rąk matki małoletnich powodów E. M. do dnia 10 -go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 28 stycznia 2019 r.

2. W pozostałym zakresie powództwo oddala.

3. Wyrokowi w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Zasądza od pozwanego Ł. M. na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu Rejonowego w Kaliszu) kwotę 306 zł (trzysta sześć 00/100) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

5. Nie obciąża powodów nieuiszczonymi kosztami postępowania w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.