III RC 62/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2675216

Wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 9 maja 2019 r. III RC 62/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Wioletta Paprotna.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego K. R. przeciwko M. R. o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów

I. Podwyższa wysokość alimentów zasądzonych od pozwanego M. R. na rzecz małoletniego powoda K. R. ur. (...) wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 30 sierpnia 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt (...) z kwoty po 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie do kwoty po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie, płatnych do dnia 15-tego każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat poczynając od dnia 1 maja 2019 r.;

II. Oddala powództwo w pozostałej części;

III. Odstępuje od obciążenia pozwanego kosztami procesu;

IV. Wyrokowi w punkcie I (pierwszym) nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akta IIIRC 62/18

Uzasadnienie faktyczne

Małoletni powód K. R., reprezentowany przez matkę O. R. (1) złożył pozew w dniu 7 marca 2018 r. o podwyższenie alimentów z kwoty 250 zł do kwoty 550 zł. W uzasadnieniu wskazał, iż w czasie gdy obniżono alimenty pozwany był bezrobotny i walczył w sądzie o przywrócenie do pracy. Nadto konkubina pozwanego pracuje i pozwany jest w stanie utrzymać rodzinę i dwoje synów. Od czasu obniżenia alimentów doszło do zmiany w sytuacji. Matka powoda z uwagi na brak opieki nad 17miesięczną córką jest od dnia 1 lutego 2018 r. zatrudniona na pół etatu na okres próbny do dnia 30 kwietnia 2018 r. Podał, iż dochody matki powoda obniżyły się z kwoty 2100 zł do kwoty 900 zł. Matka powoda płaci rodzicom swojego partnera za mieszkanie 800 zł. Dochody rodziny matki wynoszą około 3600 zł netto na 4 osoby a wydatki konieczne od września oscylują na poziomie kwoty 4800 zł, w tym 446,34 zł na telefony, internet, tv, mieszkanie 800 zł, ubezpieczenie auta 206 zł, paliwo 300 zł, zainteresowania powoda rower, ćwiczenia 140 zł, kieszonkowe 40 zł, wydatki na szkołę 35 zł, prezenty powoda, urodziny, klasowe 524,53 zł, ubrania i buty 100 zł, jedzenie, kosmetyki 650 zł, jedzenie rodziny 1000 zł, żłobek 550 zł. Nadto pozwany nie utrzymuje kontaktu z powodem tylko płaci alimenty. (pozew k. 3-4).

Pozwany M. R., reprezentowany przez pełnomocnika r.pr. J. Ł. wniósł o oddalenie pozwu i zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu podał, iż nie doszło do zwiększenia usprawiedliwionych potrzeb powoda, z uwagi na krótki odstęp czasu od ostatniego orzeczenia w sprawie alimentów. Podniósł, iż wydatki wskazane w pozwie, tj. usługi telekomunikacyjne, opłaty za mieszkanie, auto, nie są wydatkami stałymi, które nie zwiększyły się od sierpnia 2017 r. Wskazał, iż pozwany od dnia 2 stycznia 2018 r. prowadzi firmę (...) budowlaną i obecnie firma nie przynosi dochodów tylko straty, w kwietniu 2018 r. straty na poziomie 8721 zł, w maju też, tak więc pozwany nadal nie posiada stałego źródła dochodu. Nadto pozwany tworzy gospodarstwo domowe z M. M., z która ma dwóch synów J. i A. R. Pozwany ponosi wydatki, tj. woda 30 zł, prąd 300zl, alimenty 250 zł, telefon 150 zł, wydatki bieżące odzież jedzenie, szkoła 700 zł, semici 51 zł, ubezpieczenie auta 1200 rocznie, paliwo 200 zł, Wskazał, iż wydatki pozwanego wynoszą około 2800 zł. Nadto pozwany spodziewa się trzeciego syna (odpowiedź na pozew k. 16-18).

Sąd ustalił stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w (...) wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w (...) obniżył pozwanemu alimenty na rzec powoda K. R. ur. (...) z kwoty 550 zł do kwoty 250 zł miesięcznie, począwszy od dnia 2 czerwca 2017 r.

W dacie ostatniego orzekania w sprawie o alimenty małoletni powód K. R. miał 14 lat i mieszkał z matką, jej partnerem i siostrą G. ur. (...) w domku rodziców jej partnera. Matka jego miała wówczas 34 lata i była na urlopie rodzicielskim do września 2017 r., na którym otrzymywała zasiłek 1300 zł. Jej konkubent pracował i zarabiała około 2400 zł. Jego matka ponosiła koszty na wyżywienie, odzież, kosmetyki środki higieniczne, kosmetyczkę, wydatki szkolne, wycieczki, ubezpieczenie, materiały do szkoły, telefon, kieszonkowe. Stałym wydatkiem w rodzinie był też koszty mieszkania.

Poprzednio pozwany M. R. miał 36 lat i był w związku konkubenckim. Mieszkał wówczas w mieszkaniu u teściów, za które opłacał tylko bieżące opłaty, wodę 40 zł, prąd 320-340 zł co 2 miesiące, nieczystości 51 zł, ścieki 142 zł. Spłacał też kredyt wzięty na remont domu w kwocie 20.0000 zł na okres 5 lat rata 542 zł. Został zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu niezdolności do pracy, w której był do dnia 16 listopada 2016 r. W wojsku zarabiał 3132 zł. Potem pobierał zasiłek dla bezrobotnych w kwocie 600 zł. Wówczas nie pracował bo czekał na zakończenie sprawy w sądzie pracy z powodu jego zwolnienia z wojska. Z wojska otrzymał odprawę w kwocie 9.000 zł i 20.000 zł z tytułu niewykorzystanego urlopu. Pozostały mu wówczas oszczędności w kwocie 14000 zł.

Poprzednio jego konkubina zarabiała 1.260 zł, miał z nią dwóch synów: A. R. ur. (...), J. P. ur. (...) Na wyżywienie wydawał 500-600 zł, odzieży wówczas nie kupował, kosmetyki raz na kwartał 100 zł. Koszty utrzymania swojej rodziny ocenił na kwotę 2000 zł. Był zdrowy. Posiadał samochód marki P. (...) i ponosił koszty jego utrzymania 40 zł na paliwo i 746 zł ubezpieczenie plus wymiana płynów. Sporadycznie utrzymywał kontakt z synem.

Dowód orzeczenie-k. 7-11, rozkaz-k. 12, decyzja-k. 13, potwierdzenie operacji-k. 14-16,20-50, akt urodzenia-k. 17,18, 105,122, zaświadczenie-k. 19, 110-112, harmonogram spłaty kredytu-k. 51, potwierdzenia-k. 72-75, karta leczenia-k. 79-87, zaświadczenie-k. 88-93, faktura-k. 94-104, przesłuchanie O. R. (1) -k. 126-127, przesłuchanie pozwanego - k. 125-126 w aktach (...); wyrok-k. 5, odpis aktu urodzenia k. 24,25, zaświadczenie o dochodach-k. 26, zestawienie-k. 27-29;

Obecnie małoletni powód ma lat 16 lat chodzi do 1 klasy liceum, nadal mieszka z matką, siostrą, ojczymem. Na podręczniki do szkoły jego matka wypadała 293 zł w dniu 31 lipca 2018 r., w dniu 27 września 2018 r. - kwotę 142,01 zł, w dniu 26 września 2018 r. - kwotę 132,03 zł, w dniu 16 sierpnia 2018 r. - kwotę 120,69 zł, oraz zakupiła przybory szkolne za kwotę 50,17 zł. Nadto opłaciła radę rodziców 50 zł, klasowe 50 zł, ubezpieczenie 50 zł. Obecnie małoletni powód nie poszedł na bal gimnazjalny, który kosztował 150 zł, bo go nie był stać. Na powoda jego matka wydaje na wyżywienie 400 zł, środki czystości 100 zł, odzież obuwie 100 zł, telefon syna 35 zł Aktualnie matka powoda ma 36 lat, jest w związku małżeńskim od dnia 19 maja 2018 r. z R. R., z którym ma córkę G. Mąż jej pracuje w sanatorium na recepcji i zarabia 2350 zł netto. Posiadają samochód marki C. rocznik 2015 i opłaca OC i AC rocznie w kwocie 2.471 zł. Córka jej chodzi do żłobka, którego koszt wynosi 521,20 zł. Na córkę otrzymuje z (...) świadczenie 500plus. Od dnia 1 lutego 2018 r. jest zatrudniona na umowę o pracę w przedsiębiorstwie robót drogowych na pół etatu za wynagrodzeniem brutto 1.630 zł. W kwietniu 2018 r. otrzymała wynagrodzenie w kwocie 1.402 zł netto, w maju 2018 r. -1402 zł netto, w czerwcu 2018 r. -1.503 zł netto. Na opłaty związane z utrzymaniem mieszkania jego matka wskazała, że przekazuje swoje teściowej kwotę 800 zł, co w przeliczeniu na 4 osobową rodzinę powoda wynosi około 200 zł miesięcznie na jedną osobę. Opłaciła też tv, internet, telefon w kwocie 133 zł w dniu 22 stycznia 2018 r. Za wodę rachunki wynosiły: w dniu 19 czerwca 2018 r. -kwota 220,55 zł, w dniu 25.05.2018 - 193,71 zł, w dniu 24 kwietnia 2018 r. - 163,12 zł, w dniu 29 marca 2018 r. - 163,12 zł, w dniu 28 lutego 2018 r. - 163,12 zł, w dniu 28 stycznia 2018 r. - 160,79 zł, podatek od nieruchomość 354,84 zł. Opłaty za śmieci: 24 kwietnia 2018 r. kwota -410,72 zł za 5 miesięcy, 5 marca 2018 r. - 290 zł za 3 miesiące. Opłaty za gaz za okres 5 kwietnia 2018 r. - 6 czerwca 2018 r. kwota 458,74 zł (za 2 m-ce), 23 kwietnia 2018 r. - 1.599 zł, 26 lutego 2018 r. - 1.386 zł. Opłaty za prąd wynosiły: dnia 15 czerwca 2018 r. kwota 556 zł za 2 miesiące, dnia 30 kwietnia 2018 r. kwota 633 zł, z dnia 15 lutego 2018 r. kwota 703 zł.

Dowód: umowa-k. 6, odpis skrócony aktu urodzenia-k. 8, wykaz operacji-k. 9- 15, stan płatności n+ -k. 16-22, polisa-k. 23, opłata za żłobek-k. 32, zaświadczeniu o zatrudnieniu-k. 73, potwierdzenia-k.30, 75-84,86-92, 95, 98- 101, faktury gaz-k. 85, faktura prąd-k. 93, 94, 96-97, odpis skrócony akt małżeństwa-k. 102,decyzja-k. 103, faktura-k. 118, 119- 122, paragon-k. 123, przesłuchanie O. R. (2) -k. 125-127,

Obecnie pozwany ma 38 lat, z zawodu jest technikiem technologii drewna. Aktualnie od dnia 2 stycznia 2018 r. prowadzi firmę (...) budowlaną. Na rozpoczęcie działalności wydał 60.000 zł, które pożyczył od brata i teściów. Zatrudnia dwóch pracowników. Usługi budowlane świadczy na terenie kraju. Stan zdrowia jego jest dobry. Nadal jest w związku konkubenckim. Partnerka jego jest na zasiłku macierzyńskim, który pobiera w kwocie 1.400 zł netto. Nie posiada nieruchomości, tylko samochód marki V. (...) z 2008 r. o wartości 16.000 zł oraz sprzęt na 20.000 zł. Ponosi koszty utrzymania mieszkania: telefon i internet 199 zł, prąd co 2 m-ce 420 zł, woda 24 zł, czynsz 320 zł, gaz 52 zł na 2 -m-ce, ścieki 173 zł na 2 m-ce, tv 89,90 zł, śmieci 57 zł. Obecnie urodził mu się kolejny syn. Koszty utrzymania syna J. ocenił na kwotę 400 zł, syna A. na kwotę 123 zł przedszkole, wyżywienie 150 zł, a syna P. ur. (...) na kwotę 250 zł, w tym pampersy, karmiony jest piersią.

Pozwany w styczniu 2018 r. miał przychód 2.083,15 zł, w lutym 7.314,91 zł, w marcu 7.738,88 zł, w kwietniu 1.410 zł, w maju 4.462,50 zł. Na dzień 31 maja 2018 r. pozwany miał stratę w kwocie 5.578,36 zł. Za usługę księgowości pozwany płaci 323 zł miesięcznie.

Pozwany regularni płaci alimenty kwocie 250 zł oraz przekazuje w miarę możliwości dodatkowo różne kwoty powodowi w kwietniu 2018 r. - 400 zł, w czerwcu 2018 r. -100 zł, w grudniu -250 zł, we wrześniu 100 zł, kupił mu motocykl by dać mu na 17 urodziny.

Dowód: odpis aktu urodzenia-k. 24, 25,115, zaświadczenie o dochodach-k. 26, zestawienie-k. 27-29, faktury-k. 30-51,potwierdzenie operacji-k. 59-69, przesłuchanie pozwanego - k. 151-152.

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w oparciu o przepis art. 138 k.r.o. zgodnie, z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, okazało się częściowo uzasadnione, jednak nie w takim zakresie jak tego domagała się strona powodowa.

Możliwość dochodzenia przez strony zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego uwarunkowana jest - zgodnie z treścią przepisu art. 138 k.r.o. - zaistnieniem zmian istotnych, to jest takich, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Z uwagi zaś na fakt, iż granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji, to wyłącznie uzasadnione w świetle art. 138 k.r.o. jest dochodzenie podwyższenia lub obniżenia wysokości świadczeń alimentacyjnych, kiedy następuje zmiana chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie-odpowiednio do uzdolnień-do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (w tym kształcenia) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia, kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

W każdej sprawie o podwyższenie alimentów niezbędnym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana w zakresie potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

W ocenie Sądu naturalnym jest, że w procesie rozwoju i dorastania potrzeby dziecka rosną, a nie maleją i każdy rodzic musi się z tym faktem liczyć. Ponadto zaś, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 czerwca 1965 r., sygn. akt I CZ 135/64, niepublik.), już sama różnica wieku dzieci, spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość renty alimentacyjnej, uzasadnia wzrost potrzeb związany chociażby z uczęszczaniem do szkoły, czy pobieraniem dodatkowych lekcji, itp., co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków. Obowiązek alimentacyjny pozwanego w stosunku do małoletniego powoda po raz ostatni został skonkretyzowany w wyroku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w (...), gdzie obniżono alimenty do kwoty po 250 zł miesięcznie. Zdaniem Sądu od czasu, kiedy obniżono pozwanemu alimenty na kwotę 250 zł w dniu 30 sierpnia 2017 r., to doszło do zmiany stosunków w zakresie - przede wszystkim możliwości zarobkowych pozwanego oraz usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda, wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 k.r.o. Wskazany przepis nie pozwala na wyznaczenie zakresu obowiązku alimentacyjnego wyłącznie na podstawie kwoty aktualnie osiąganych dochodów, ale nakazuje to czynić, uwzględniając możliwości zarobkowe pozwanego, jakie uzyskiwałby w pełni w jakimkolwiek zatrudnieniu, czy prowadzeniu działalności.

Obecnie małoletni mieszka razem z matką, ojczymem i siostrą, w części domu rodziców ojczyma i na utrzymanie domu jego matka przekazuje 800 zł, gdzie duże koszty to są ogrzewania. Sąd koszty utrzymania z tytułu przypadające na dziecko ustalił proporcjonalnie na 4 osobową rodzinę 200 zł, biorąc pod uwagę koszty jakie są ponoszone na podstawie dołączonych faktur za media.

W ocenie Sądu koszty wyżywienia małoletniego z uwzględnieniem, iż chłopiec jest w fazie dorastania i jej potrzeby żywieniowe rosną, tak więc kwota 400 zł miesięcznie nie jest w ocenie sądu zawyżona, podczas gdy do szkoły dzieci zabierają drugie śniadania, co też generuje dodatkowe koszty. W ocenie Sądu należy zwrócić uwagę na to, że matka małoletniego powoda wskazując, co składa się na koszt jego utrzymania, podawała bardzo niewygórowane sumy. Na odzież wydaje 100 zł miesięcznie, środki czystości, kosmetyki 100 zł. Co się zaś tyczy pozostałych wydatków takich, jak zakup podręczników, o których matka małoletniego wspomniała, czy opłacanie wycieczek szkolnych, opłat związanych ze szkołą to sąd wyliczył, iż miesięcznie z tego tytułu wydaje około 50 zł (w tym wycieczki przybory szkolne składka klasowa, opłaty szkolne komitet, ubezpieczenie, podręczniki). Łączny koszt utrzymania małoletniego powoda sąd ocenił na kwotę ponad 850 zł (wyżywienie 400 zł, odzież 100 zł, szkoła 50 zł, środki higieny, czystości kosmetyki 100 zł, mieszkanie 200 zł).

Otóż - w ocenie Sądu - na tym etapie edukacji, na którym obecnie znajduje się małoletni powód są to potrzeby najbardziej usprawiedliwione.

W związku z powyższymi okolicznościami, w niniejszej sprawie oczywistym jest, że małoletni powód, wymaga zdecydowanie większych nakładów finansowych, aniżeli miało to miejsce poprzednio w sprawie. Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego dla większej ilości osób, w pewnym zakresie paradoksalnie w sposób proporcjonalny zmniejszają się koszty utrzymania przypadające na jednego członka rodziny w porównaniu z tym jak koszty te rozkładają się, gdy jedna z tych osób - tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku powoda, znajdzie się poza kręgiem wspólnych wydatków i na zaspokojenie swoich potrzeb musi posiadać zupełnie odrębny budżet.

Bezzasadnym jednak okazało się podwyższenie kwoty alimentów do żądanej przez matkę powódki w wysokości po 550 zł miesięcznie. Podkreślić należy, iż oprócz powód pozwany ma jeszcze troje dzieci. Nadto jego sytuacja finansowa od czasu poprzedniej sprawy poprawiła się, gdyż prowadzi działalność gospodarcza już ponad rok i wykonuje usługi budowlane na terenie kraju, gdzie zatrudnia 2 pracowników, płaci za usługi księgowej miesięcznie 323 zł, co świadczy o tym, że firma uzyskuje dochody.

W ocenie sądu pozwany posiada większe od deklarowanych przez siebie możliwości zarobkowe, by płacić na dziecko alimenty w kwocie 350 zł miesięcznie, tym bardziej, że dodatkowo przekazywał powodowi różne kwoty oprócz alimentów po 400 zł, 200 zł. Dlatego zdaniem Sądu wyjaśnienia pozwanego co do jego dochodów, że nie osiąga dochodów są niewiarygodne. Podkreślić należy, iż poniósł pozwany duże nakłady na złożenie firmy, zatrudnia dwóch pracowników, których musi opłacić, opłaca księgową miesięcznie w kwocie ponad 323 zł. Także błędny jest zarzut pozwanego, że krótki upływ czasu od ostatniej sprawy nie spowodował wzrostu kosztów utrzymania dziecka nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż alimenty zostały wówczas obniżone z uwagi na jego sytuację majątkowa, bo był bezrobotny a nie ze względu na koszty utrzymania syna. Nadto zarzut pozwanego, że wydatki na mieszkanie nie wchodzą w skład stałych kosztów utrzymania powoda są błędne, gdyż jak najbardziej są to usprawiedliwione koszty utrzymani dziecka. Ponadto zarzut pozwanego, że nie posiada stałego dochodu też nie zasługuje na uwzględnieniem, gdyż prowadzić dzielność, stać go na opłacenie pracowników, opłat związanych z bieżącą działalnością, księgowa, z utrzymaniem rodziny. Poza tym, pozwany decydując się na kolejne dziecko nie może większego ciężaru utrzymana powoda przerzucać na matkę i powinien czynić wszystko, by zapewnić powodowi bezpieczeństwo finansowe. Obecnie na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na usługi budowlane. Podkreślić należy, iż świadczone przez pozwanego alimenty stanowią jedyną formę jego uczestnictwa w życiu syna. Powód na swoje utrzymanie dysponuje alimentami od ojca, świadczeniami ze strony matki, która zapewnia mu mieszkanie, ogrzewanie, wyżywienie, odzież. Matka realizuje swój obowiązek poprzez osobiste starania o jego wychowanie, troszczy się o zapewnienie synowi leczenia, przygotowania posiłków, reaguje na bieżące potrzeby dziecka. Jako osoba zajmująca się na bieżąco potrzebami syna jest ona najlepiej zorientowana w zakresie jego usprawiedliwionych potrzeb.

Nadto pozwany w żaden sposób nie wykazał by koszty utrzymania powoda się nie zwiększyły, opierając się tylko na gołosłownym twierdzeniu.

Na tej zatem podstawie, w oparciu o powyżej przytoczone okoliczności Sąd uznał, iż od daty ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów nastąpił wzrost usprawiedliwionych potrzeb powoda oraz możliwości zarobkowych pozwanego który skutkował podniesieniem kwoty alimentów na kwotę po 350 zł miesięcznie. W ocenie Sądu jak wcześniej szczegółowo wskazano usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda kształtują się obecnie na poziomie 850 zł miesięcznie.

Ustalenia faktyczne w przedmiotowej sprawie, Sąd poczynił przede wszystkim w oparciu o dowód z przesłuchania stron oraz na podstawie dowodów z dokumentów złożonych przez strony niniejszego postępowania.

Mając zatem na uwadze powyżej przytoczone okoliczności, Sąd podwyższył alimenty do 350 zł a oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Podkreślić należy, iż matka powoda i tak będzie ponosiła koszty utrzymania syna większe niż czyni to pozwany.

Na podstawie art. 102 k.p.c. sąd odstąpił od obciążenia pozwanego z kosztów sądowych, mając na uwadze obciążenie pozwanego alimentami oraz jego sytuacja materialną.

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności było obligatoryjne na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.