III RC 55/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olkuszu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112261

Wyrok Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 13 listopada 2020 r. III RC 55/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Proć.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Olkuszu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 r. w Olkuszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. K. przeciwko małoletnim N. K. i K. K. (1) działającym przez przedstawiciela ustawowego - matkę A. N. o obniżenie alimentów

I. powództwo oddala;

II. nakazuje pobrać od powoda M. K. na rzecz Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy w Olkuszu kwotę złotych 400 zł (czterysta złotych 00/10) tytułem należnych kosztów sądowych;

III. zasądza od powoda M. K. na rzecz małoletnich pozwanych N. K. i K. K. (1) działających przez przedstawiciela ustawowego - matkę A. N. kwotę 1800 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnienie faktyczne

wyroku wydanego dnia 13 listopada 2020 r.

W pozwie złożonym w tut. Sądzie dnia 2 marca 2020 r. powód M. K. wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych na małoletnich pozwanych N. K. i K. K. (1) z kwoty 800 zł do kwoty 500 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu podał, że od dłuższego czasu nie może znaleźć stałej pracy. Spłaca zadłużenie komornicze z tytułu zaległości alimentacyjnych, nie jest w stanie spłacać pożyczek w banku, które zaciągnął na remont domu, z którego został wyrzucony. Z uzyskiwanych dochodów ledwie jest w stanie zaspokoić bieżące potrzeby, w miarę możliwości płaci alimenty w wysokości po 600 zł miesięcznie.

Matka małoletnich pozwanych w odpowiedzi na pozew z dnia 20 marca 2020 r. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o obciążenie powoda kosztami postępowania w całości. W uzasadnieniu wskazała, że sytuacja powoda nie uległa istotnej zmianie od zasądzenia alimentów w sprawie o rozwód i bark jest podstaw do obniżenia alimentów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia N. K., ur. (...) i małoletni K. K. (1), ur. (...) są dziećmi M. K. i A. N.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie wydanym dnia 15 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XI C 2513/17 zasądzone zostały na rzecz małoletnich N. K. i K. K. (1) alimenty w wysokości po w kwocie 800 zł miesięcznie na każdego z małoletnich, płatne do rąk ich matki A. K. (obecnie N.). Małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód z orzeczeniem, że winę rozkładu pożycia ponosi powód, został on pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

W dacie orzekania w tej sprawie powód był osobą bezrobotną, pobierał zasiłek w kwocie 850 zł. Spłacał raty kredytu w kwocie po 800 zł. Poza małoletnimi pozwanymi powód nie miał innych dzieci na utrzymaniu.

Matka pozwanych zarabiała 1800 zł, małoletnia N. uczęszczała do I klasy szkoły podstawowej, małoletni K. uczęszczał do przedszkola. Już wówczas pozwany nie wywiązywał się należycie z obowiązku alimentacyjnego, alimenty egzekwowane były przez komornika.

Dowód: akta sprawy XI C 2513/17 -k. 131 -134, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w O. z dnia 2 sierpnia 2020 r. -k. 57-58.

Powód w dacie złożenia pozwu utrzymywał się z prac dorywczych, z zawodu jest górnikiem. Po przywróceniu do pracy pracuje na kopalni -Oddział KWK (...) w B. z wynagrodzeniem około 5500 zł netto miesięcznie. Za okres pozostawania bez pracy otrzymał kwotę 18,855,33 zł.

Powód obciążony jest kredytem, który został zaciągnięty jeszcze w czasie trwania małżeństwa. Posiada zaległości z tytułu nieuiszczanych rat kredytu oraz zaległości alimentacyjne. Alimenty są egzekwowane przez komornika.

Powód mieszka w domu należącym do jego wujka, który ponosi opłaty związane z utrzymaniem tego mieszkania. W miarę możliwości powód dokłada się do tych wydatków. Nie wykazał jakie wydatki ponosi z tego tytułu. Matka pomaga mu przynosząc posiłki, robi mu pranie. Powód nie utrzymuje kontaktów z dziećmi.

Dowód: zaświadczenie z PUP w O. z dnia 2 czerwca 2020 r. -k. 57-58, kopie wyroków wydanych w sprawie IVP 254/18 i X Pa 90/20-k.60-16, wniosek o wydanie zaświadczenia-k. 59, pisma komorników sądowych ze spraw Kmp 10/18 i Kmp 11/18 oraz k.m. 2000/19 -k. 62-69, zaświadczenie z zakładu pracy powoda z dnia-k. 89-93, przesłuchanie stron-nagranie jak na k. 94v-95.

Małoletnia N. uczęszcza do III klasy szkoły podstawowej, małoletni K. uczęszcza do przedszkola.

Matka pozwanych pracuje jako pracownik produkcji z wynagrodzeniem około 2100 zł netto, wcześniej pracowała jako listonosz. Mieszka z dziećmi w domu, który jest własnością jej i jej matki. Ponosi koszty utrzymania tego domu oraz bieżące koszty utrzymania swojego i dzieci. Poza świadczeniem 500 plus na dzieci i zarobkami nie posiada innych źródeł utrzymania. W opiece nad dziećmi oraz rzeczowo pomagają jej rodzice.

Dowód: faktura i potwierdzenia transakcji bankowych z (...) Bank (...) -k. 28-35, zaświadczenie o dochodach A. K. z dnia 20 sierpnia 2020 r. -k. 88, przesłuchanie stron-nagranie jak na k. 94v-95

Powód podał, że jego zdaniem, z czym zgodziła się matka pozwanych, koszty utrzymania dzieci wynoszą łącznie około 2500 zł miesięcznie.

Dowód: przesłuchanie stron-nagranie jak na k. 94v-95,

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane dowody z dokumentów oraz przesłuchanie stron. Sąd uznał za wiarygodne twierdzenia stron co do ponoszonych wydatków oraz kosztów utrzymania małoletnich powodów, znajdują one potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym.

Sąd zważył co następuje:

Podstawą do zmiany wysokości dotychczas ustalonych alimentów jest zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o., jaka nastąpiła od okresu ostatnio zasądzonych alimentów.

Dla oceny zasadności żądania pozwu w myśl powołanego przepisu, podstawowe znaczenie ma wykazanie zmiany stosunków w sytuacji majątkowej i zdrowotnej stron, jaka zaszła od daty ostatniego orzeczenia alimentacyjnego. Zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie spoczywa na obojgu rodzicach (art. 133 § 1 k.r.o.).

Sytuacja materialna powoda w porównaniu z datą ustalania poprzednich alimentów w sprawie o rozwód uległa zmianie in plus, powód posiada stałą pracę i znacznie wyższe dochody.

Zaznaczyć należy, że od daty wydania poprzedniego orzeczenia alimentacyjnego upłynął ponad rok, a koszty utrzymania małoletnich pozwanych wzrosły. Dzieci rośną i wymagają zwiększonych nakładów finansowych. Matka swój obowiązek alimentacyjny spełnia w znacznej części poprzez osobiste starania o wychowanie dzieci. Zatem to na pozwanym ciąży w większym zakresie obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, tym bardziej że nie uczestniczy w ich wychowaniu.

Reasumując, Sąd w oparciu o powyższe ustalenia stanął na stanowisku, że nie nastąpiła istotna zmiana stosunków od daty ostatnio ustalonych alimentów, która uzasadniała by ich obniżenie.

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie i dlatego z podanych wyżej względów Sąd na mocy powołanych przepisów oddalił je (pkt I wyroku).

Powód w pkt II wyroku został obciążony kosztami sądowymi w postaci opłaty od pozwu w wysokości 400 zł na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 2 i art. 13 ust. 1 pkt 4 k.p.c. oraz odpowiednio stosując art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. W ocenie Sądu zachodzą podstawy do tego, by powód został obciążony w orzeczeniu końcowym kosztami sądowymi powstałymi na skutek złożenia przez niego pozwu, mimo iż na początkowym etapie postępowania na mocy postanowienia wydanego w niniejszej sprawie dnia 4 marca 2020 r. został zwolniony od opłaty od pozwu. Powód aktualnie pracuje, osiąga wysokie dochody. Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w art. 98 § 1 k.p.c. powód został obciążony kosztami sądowymi ustalonymi od wartości przedmiotu sporu na rzecz Skarbu Państwa oraz kosztami procesu na rzecz małoletnich pozwanych.

O kosztach procesu w pkt III wyroku orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z § 2 pkt 4 pkt oraz § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Orzeczenie w sprawie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym w oparciu o przepis art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem (...) 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.