III RC 454/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632628

Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 15 listopada 2018 r. III RC 454/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Marta Kielek.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kielcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2018 w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko S. G. o zasądzenie alimentów

I. zasądza od S. G. na rzecz K. G. tytułem alimentów po 1400 (jeden tysiąc czterysta) złotych miesięcznie płatne z góry do 15- go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminu płatności każdej z rat, poczynając od dnia 1 października 2018 r.;

II. w pozostałej części powództwo oddala;

III. nakazuje pobrać od S. G. na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu) kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem opłaty sądowej;

IV. wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt RC 454/18

Uzasadnienie faktyczne

Pozwem, który wpłynął do tut. Sądu w dniu 22 czerwca 2018 r. K. G. domagał się zasądzenia od S. G. na swoją rzecz alimentów w kwocie po 1600,00 zł miesięcznie, płatnych do 15-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu wskazał, że powód złożył egzamin dojrzałości i rozpoczął procedurę rekrutacji na studia. Wskazano, że w związku z pragnieniem podjęcia dalszej edukacji będzie wiązał się wyjazd do innego miasta, co spowoduje wzrost wydatków. Kwotę prognozowanych wydatków po podjęciu studiów, która pozwoliłaby mu zaspokoić podstawowe potrzeby powód ocenił na 1.800,00 zł miesięcznie. Ponadto zaznaczono, że w obecnej chwili mimo pełnoletniości K. G. nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, ponieważ nie posiada aktualnie wykształcenia ani zawodu, który pozwoliłby mu podjąć stałą pracę.

W odpowiedzi na pozew pełnomocnik pozwanego nie uznał powództwa i wniósł o jego oddalenie. Dodatkowo zażądał zasądzenia kosztów na rzecz S. G. W uzasadnieniu wskazał, że na dzień złożenia pozwu powód zakończył edukację w liceum, ale nie jest jeszcze studentem. Wskazano, że jako osoba pełnoletnia winien podjąć zatrudnienie aby zaspokoić koszty swojego utrzymania.

Na rozprawie w dniu 8 listopada 2018 r. powód popierał powództwo, wnosił i wywodził jak w pozwie.

Pełnomocnik pozwanego uznał powództwo do kwoty po 1.200,00 zł miesięcznie jednocześnie wnosząc o oddalenie go w pozostałej części.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. G., ur. (...) pochodzi ze związku małżeńskiego R. G. i S. G., które zostało rozwiązane przez rozwód w kwietniu 2018 r.

Obecnie ma 19 lat, ukończył I Liceum Ogólnokształcące w K. Od października bieżącego roku jest studentem I roku studiów stacjonarnych w Szkole Głównej Gospodarstwa (...) w W. na kierunku biologia. Wynajmuje mieszkanie w W. przy ul. (...) i z tego tytułu płaci 900,00 zł miesięcznie oraz 100,00 zł tytułem opłat za media. Umowa najmu została zawarta na okres jednego roku, powód wpłacił kaucję w kwocie 900,00 zł. Wyspecyfikował następujące miesięczne wydatki składające się na koszt jego utrzymania: wyżywienie: 900,00 zł (30 zł na dzień), zakup środków piorących i kosmetyków: 100,00 zł, koszt ubrań i obuwia: 100,00 do 150,00 zł miesięcznie, zakup podręczników szkolnych: 100,00 zł.

W okresie wakacyjnym bieżącego roku pracował w firmie (...) Sp. z o.o., w centrum call centre. Z tego tytułu zarobił w czerwcu 750,00 zł netto, oraz w lipcu i w sierpniu po 1.360,00 zł netto. W czasie ostatnich dwóch tygodni września pracował we Francji przy zbiorze jabłek i zarobił z tego tytułu 2.500,00 zł. Od 3 lat w każde wakacje podejmuje zatrudnienie.

Otrzymał do S. G. samochód o wartości ok. 9.000,00 zł z przeznaczeniem aby służył całej rodzinie. Za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza samochodu powód zapłacił 2.400,00 zł.

K. G. w czasie edukacji w liceum uczęszczał na korepetycje. S. G. pokrył koszty korepetycji w okresie trzech miesięcy w kwocie 1.000,00 zł.

Dowody: odpis skrócony aktu urodzenia K. G. (k.7), decyzja o przyjęciu na studia (k.28), zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenie (k.29), zeznania R. G. w charakterze świadka z dnia 13 września 2018 r. (k.40,41), zeznania K. G. w charakterze strony z dnia 8 listopada 2018 r. (k. 63 w związku z k. 40,41)

S. G. przebywa w Anglii od stycznia 2005 r. Mieszka w przyczepie campingowej, której jest właścicielem. Jest zatrudniony w (...) w podstawowym wymiarze czasu pracy 40-stu godzin tygodniowo. Pracuje jako stolarz, wykańcza wnętrza autobusów. Jego wynagrodzenie brutto wynosi 13 funtów szterlinga ((...)) za godzinę, co stanowi ok. 9,70 (...) netto. Nie ma prawa do zasiłku chorobowego oraz nie ma zagwarantowanej prywatnej ochrony zdrowia.

Z tytułu zatrudnienia otrzymał w poszczególnych miesiącach następujące wynagrodzenie: październik 2017 r. 2.714,09 (...), listopad 2017 r. 5.266,91 (...), grudzień 2017 r. 2.332,00 (...), maj 2018 r. 5.315,25 (...), czerwiec 2018 r. 2.276,18 (...), lipiec 2018 r. 2.475,66 (...), sierpień 2018 r. 2.455,33 (...), wrzesień 2018 r. 2.555,83 (...). W okresie tych 8 miesięcy zarobił łącznie 25.391,25 (...), co średnio wyniosło 3.173,91 (...) miesięcznie. W przeliczeniu stanowiło to 15.488,68 zł miesięcznie (do obliczeń wykorzystano średni kurs funta szterlinga w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., zgodnie z którym 1 (...) to 4,88 zł). Podejmuje dodatkowo zatrudnienie, aktualnie szyje zasłony do autobusów.

Ponosi koszty podatku miejskiego za nieruchomość w kwocie 1.040,96 (...) rocznie. Łoży również alimenty na utrzymanie starszego syna R. w kwocie po 1.300,00 zł miesięcznie oraz na rzecz córki U. po 1.000,00 zł miesięcznie. W okresie od lutego 2018 do maja 2018 S. G. przekazał tytułem alimentów na rzecz K. G. 4 razy środki finansowe w kwocie po 800,00 zł, co łącznie stanowiło 3.200,00 zł. Pozwany jest współwłaścicielem z R. G. mieszkania, które znajduje się w K.

Leczy się na nadciśnienie, ma problemy z kręgosłupem. W 2018 r. doznał skręcenia łokcia lewego, w związku z którym otrzymał skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne. Na lekarstwa w październiku 2018 r. wydał łącznie 631,20 zł.

K. G. i S. G. nie utrzymują ze sobą systematycznych kontaktów. Pozostają w konflikcie. Mają do siebie wzajemny żal. Syn zarzuca ojcu, ze gdy w 2017 r. zwrócił się do niego z prośbą o środki finansowe na zakup kuchenki indukcyjnej, która została uszkodzona, ten odmówił pomocy, stwierdzając że kosz ten powinien pokryć starszy brat powoda. S. G. złożył propozycję matce powoda, aby ten w okresie wakacyjnym przyjechał do niego i podjął zatrudnienie aby zarobić na studia, jednocześnie zapewniając, że pokryje koszty jego utrzymania w tym okresie. K. G. nie uczynił tego.

Dowody: tłumaczenie uwierzytelnione pisma z zakładu pracy S. G. (k.23), wydruki wiadomości tekstowych SMS (k.24-25), historia rachunku bankowego S. G. (k. 32-36), wydruki dotyczące wynagrodzenia S. G. (k.37-39, 44-48), tłumaczenie uwierzytelnione rachunku z tytułu podatku miejskiego (k.56), faktury za zakup lekarstw (k.57,60), historia zdrowia i choroby S. G. (k.58), zeznania R. G. w charakterze świadka z dnia 13 września 2018 r. (k.40,41), zeznania K. G. w charakterze strony z dnia 8 listopada 2018 r. (k. 63)

R. G. ma 44 lata, jest zatrudniona w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...) na stanowisku instruktora społeczno-wychowawczego na czas nieokreślony. Jej miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3.000,00 zł, co stanowi 2.150,00 zł netto. Dodatkowo pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel muzyki w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Z tego tytułu otrzymuje 340,00 zł netto miesięcznie.

Opłaca czynsz za mieszkanie w kwocie 650,00 zł miesięcznie. Ponosi również następujące wydatki w skali miesiąca: opłata za energię elektryczną: 100,00 zł, opłata za telewizję kablową i internet: 170,00 zł, abonament telefoniczny dla K. G.: 40,00 zł oraz dla starszego syna R. i dla córki U. również po 40,00 zł. Ponadto opłaca córce szkołę muzyczną w kwocie 45,00 zł na miesiąc oraz ponosi koszt jej biletu miesięcznego w kwocie 45,00 zł. Partycypuje w kosztach utrzymania starszego syna R. kwotą 200,00 zł miesięcznie. Spłacała kredyt zaciągnięty w styczniu 2015 r. na remont mieszkania w wysokości 18.000,00 zł w ratach po 600,00 zł miesięcznie. Termin płatności ostatniej raty kredytu to listopad bieżącego roku.

Koszt utrzymania powoda oceniła na kwotę 3.000,00 zł miesięcznie. Zadeklarowała możliwość udziału w kosztach utrzymania K. G. kwotą od 300,00 zł do 400,00 zł miesięcznie.

Dowody: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ze Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...) (k.8), zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ze Stowarzyszenia (...) (k.9), zeznania R. G. w charakterze świadka z dnia 13 września 2018 r. (k.40,41)

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na wskazanych wyżej dowodach uznając je za spójny i niebudzący wątpliwości materiał dowodowy. Wiarygodność przywołanych dokumentów nie była kwestionowana przez strony, ponadto przedmiotowe dokumenty nie wzbudziły również wątpliwości Sądu, co do rzetelności i wiarygodności zawartych w nich informacji. Ponadto znalazły również potwierdzenie w informacyjnych wyjaśnieniach pozwanego.

Zeznania R. G. Sąd obdarzył przymiotem wiarygodności, z tym wyjątkiem, że dokonane przez nią oszacowanie kosztów utrzymania K. G. na kwotę 3.000,00 zł miesięcznie uznał jedynie za jej subiektywną ocenę. Sąd dał wiarę zeznaniom K. G. w charakterze strony, ponieważ znalazły one potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo K. G. zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z dyspozycją art. 133 § k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony terminem i nie pozostaje też w zależności od osiągnięcia przez uprawnionego określonego stopnia wykształcenia. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego m.in. w sprawie III CKN 257/97 (wyrok z dnia 14 listopada 1997 r. /OSNC 1998/4/70/) przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki.

Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy należy dojść do wniosku, iż K. G. nadal jest uprawniony do alimentacji ze strony rodziców.

Przepis art. 135 § 1 k.r.o. stanowi natomiast, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oceniając rozmiar usprawiedliwionych potrzeb powoda Sąd oparł się w głównej mierze na podanej przez niego specyfikacji wydatków, które musi ponieść w związku z podjęciem studiów w W.

Sąd jednak uznał za zasadne argumenty pozwanego, iż K. G. powinien starać się o miejsce w domu studenckim, ponieważ opłata za akademik jest znacznie niższa od kwoty 900,00 zł jaką powód aktualnie ponosi za wynajem. W ocenie Sądu argumentacja K. G. jakoby podjęcie decyzję o wyborze miejsca zamieszkania było podyktowana tym, iż w akademiku nie ma miejsca do spokojnej nauki jest całkowicie chybiona. Z tego względu w ustaleniu uzasadnionych potrzeb powoda nie uwzględniono kwoty wynajmu, a koszt zakwaterowania w akademiku w wysokości 600,00 zł, którą wskazał powód. (k.63)

Podsumowując Sąd uwzględnił określone przez K. G. miesięczne wydatki w kwotach: wyżywienie: 900,00 zł, zakup środków piorących i kosmetyków: 100,00 zł, koszt ubrań i obuwia: 100,00 do 150,00 zł miesięcznie, zakup podręczników szkolnych: 100,00 zł, a łączny koszty utrzymania powoda ocenił na kwotę co najmniej 1.800,00 zł miesięcznie.

Zaznaczyć należy, że pozwany twierdził iż proponował wielokrotnie osobiście oraz w wiadomościach tekstowych do R. G. aby K. G. w okresie wakacyjnym przyjechał do niego i podjął zatrudnienie. S. G. zaoferował, że pokryje wydatki związane z zakwaterowaniem i pobytem syna na miejscu, a powód będzie mógł zarobić znaczną ilość pieniędzy. K. G. zaznaczył natomiast, że ojciec złożył jego matce propozycję żeby syn przyjechał do niego do pracy, jednak nie zawierała ona żadnych konkretnych ustaleń. Sytuacji tej nie można jednak uznać za okoliczność, tego rodzaju, ż mogłaby mieć wpływ na obowiązek świadczenia alimentacyjnego ojca względem syna. Zauważyć bowiem należy, że powód pracował przez wakacje zarabiając łącznie kwotę 5.970,00 zł netto, co świadczy o tym, że również dokłada starań aby pozyskać samodzielnie środki na swoje utrzymanie.

Oceniając zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego do alimentacji Sąd oparł się na wydrukach jak kształtowało się wynagrodzenie pozwanego w poszczególnych miesiącach. W ocenie Sądu jest to wiarygodna podstawa do określenia środków finansowych jakimi miesięcznie dysponuje pozwany, bowiem dokumenty te dotyczyły łącznie 8 miesięcy w 2017 r. oraz 2018 r. Po dokonaniu uśrednienia można przyjąć, że miesięcznie pozwany ma do dyspozycji 3.173,91 (...). Z tej sumy musi pokryć również opłatę za podatek od nieruchomości, która średnio na miesiąc wynosi 86,75 (...). Dodatkowo na utrzymaniu powoda znajduje się starszy syn oraz córka, na rzecz których pozwany miesięcznie przekazuje alimenty w łącznej kwocie 2.300,00 zł. W ocenie Sądu po poniesieniu tych kosztów w dyspozycji pozwanego pozostaje jeszcze znaczna suma w wysokości ponad 2.000,00 (...) na miesiąc, co pozwoli mu zaspokoić swoje potrzeby oraz łożyć na utrzymanie K. G.

Należy zwrócić uwagę również na to, iż zgodnie z dokumentacją medyczną jaką przedstawił pozwany doznał skręcenia łokcia, jednak nie wykazano, że to zdarzenie wpływa na zmniejszenie jego możliwości zarobkowych i majątkowych.

Odnosząc się do obowiązku alimentacyjnego R. G. względem syna, należy zauważyć, że potrzeby powoda nie mogą być zaspokajane w większej części przez matkę bowiem uzyskuje ona znacznie niższe dochody niż pozwany. Należy zauważyć, że po poniesieniu wydatków związanych z opłatami za mieszkanie oraz świadczeniami na rzecz swoich dzieci, które przedstawiła w trakcie zeznań, do dyspozycji zostaje jej nieco ponad 1.000,00 zł na miesiąc, z których musi również pokryć inne koszty, takie jak np. wyżywienie. W ocenie Sądu jej deklaracja udziału w kosztach utrzymania powoda kwotą od 300,00 zł do 400,00 zł miesięcznie jest odpowiednia do jej sytuacji finansowej.

Biorąc powyższe rozważania pod uwagę, Sąd uznał, że jest ze wszech miar uzasadnione, aby S. G. partycypował w kosztach utrzymania syna kwotą po 1.400,00 zł miesięcznie i dlatego na podstawie art. 133 § k.r.o. oraz art. 135 § 1 k.r.o. ustalił alimenty należne na rzecz powoda w takiej kwocie, począwszy od dnia podjęcia przez niego studiów, czyli 1 października 2018 r.

Oddalając powództwo w pozostałej części Sąd miał na uwadze, że K. G. miał możliwość zamieszkania w domu studenckim, z czego jednak nie skorzystał, przez co w nieuzasadniony sposób podwyższył koszty swojego utrzymania.

Sąd nakazał pobrać od S. G. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120,00 zł tytułem opłaty sądowej, co znajduje uzasadnienie w treści art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300)

Rygor natychmiastowej wykonalności co do punktu I wyroku nadano w oparciu o treść art. 333 § 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.