Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2716826

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kaliszu
z dnia 19 marca 2019 r.
III RC 4/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Piekielny.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kaliszu - III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2019 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa L. T. przeciwko M. K. o alimenty

1. Powództwo oddala.

2. Nie obciąża stron nieuiszczonymi kosztami sądowymi w sprawie.

3. Zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.