III RC 261/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3102157

Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 9 września 2020 r. III RC 261/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Olejarczyk.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kętrzynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2020 r. w K. sprawy z powództwa z powództwa małoletniej M. K. reprezentowanej przez E. B. przeciwko K. K. o podwyższenie alimentów

I. Podwyższa alimenty od pozwanego K. K. na rzecz małoletniej M. K. do kwoty 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatne przy zachowaniu dotychczasowych warunków i terminów płatności z ustawowymi odsetkami w wypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat poczynając od 15 listopada 2019 r. w miejsce alimentów ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie III RC 213/18 w kwocie 400 zł miesięcznie.

II. Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III. Nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi.

IV. Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sędzia Grzegorz Olejarczyk E. B. działając w imieniu małoletniej powódki M. K. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego K. K. na rzecz córki z kwoty 400 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie.

Ostatecznie matka małoletniej powódki wniosła o podwyższenie alimentów z kwoty 400 zł na kwotę 500 zł alimentów miesięcznie (k. 60).

K. K. w odpowiedzi na pozew domagał się oddalenia powództwa (k. 18, 26).

Sąd ustalił, co następuje:

W sprawie III RC 213/18 przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie strony zawarły ugodę w zakresie wysokości alimentów na rzecz małoletniej powódki. Wówczas pozwany zobowiązał się płacić na rzecz córki alimenty w wysokości 400 zł miesięcznie (k. 26 akt III RC 213/18).

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie I. N. 109/19 Sąd Rejonowy w Kętrzynie ustalił miejsce pobytu małoletniej powódki przy jej matce E. B. i ustalił kontakty pozwanego z córką (k. 27 akt III Nsm 109/19).

Obecnie małoletnia powódka uczęszcza do przedszkola, korzysta z dodatkowych zajęć j. angielskiego, logopedy, zajęć korekcyjnych. Koszty jej utrzymania od czasu orzekania w ostatniej sprawie o alimenty wzrosły. Matka małoletniej powódki nie pracuje. Jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku w wysokości 541,20 zł brutto. Zamieszkuje wspólnie ze swoimi rodzicami, którzy pomagają jej w codziennym utrzymaniu (zeznania k. 60).

K. K. od 19 października 2019 r. do 18 września 2020 r. przebywał w Zakładzie Karnym w B., gdzie odbywał karę pozbawienia wolności (wydruk z systemu N.-Sad k. 48-50). Obecnie pozwany opuścił zakład karny i zamieszkuje w K.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 138 krio w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Stosownie zaś do treści art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Bezsporne jest, że małoletnia powódka nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie i nie posiada majątku, wobec tego oboje rodzice obowiązani są do przyczyniania się do łożenia na jej utrzymanie.

Orzekając w niniejszej sprawie Sąd uznał, że wypełniona została dyspozycja art. 138 k.r.o., uzasadniająca podwyższenie alimentów należnych małoletniej powódce od pozwanego o 100 zł tj. do kwoty 500 złotych miesięcznie. Wskazać bowiem trzeba, iż od czasu orzekania w zakresie alimentów w 2018 r. pogorszyła się sytuacja majątkowa matki małoletniej powódki oraz zmieniły się koszty jej utrzymania małoletniej. Ustalając wysokość należnych alimentów, Sąd wziął pod uwagę możliwości zarobkowe i aktualną sytuację finansową obojga rodziców W 2018 r. rodzice małoletniej powódki tworzyli związek i zamieszkiwali razem. Wówczas matka małoletniej powódki pracowała, a pozwany pewnym stopniu dokładał się do utrzymania córki. Ponieważ pozwany znęcał się fizyczne i psychiczne nad matką małoletniej powódki, zmuszona była ona wyprowadzić się od pozwanego. W październiku 2018 r. za ww. zachowanie został skazany na karę pozbawienia wolności.

Obecnie E. B. znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Nie pracuje, utrzymuje się za zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 541,20 zł oraz świadczeń z pomocy społecznej. Nie stać jej na wynajęcie mieszkania, dlatego wspólnie z córką zamieszkuje u swoich rodziców, którzy pomagają jej w codziennym utrzymaniu. Podała, że wszystkie dochody jakimi dysponuje przeznacza na utrzymanie córki. Matce przede wszystkim zależy na tym, aby małoletnia uczęszczała do przedszkola, co pozytywnie wpływa na jej rozwój. Za samo przedszkole dla córki łącznie z zajęciami dodatkowymi płaci ok. 600-650 zł miesięcznie (zeznania k. 60).

Matka małoletniej powódki podnosiła, że pozwany nigdy dobrowolnie nie płacił zasądzonych alimentów. Obecnie również w żaden sposób nie dokłada się do utrzymania małoletniej córki. Sąd dał wiarę zeznaniom matki małoletniej powódki w tym zakresie.

Wskazać w tym miejscu należy, iż obowiązek alimentacyjny obciąża przede wszystkim pozwanego, który wedle własnych możliwości zarobkowych powinien łożyć na utrzymanie córki. Pozwany we wrześniu 2020 r. opuścił zakład karny, jest zdrowy i nic nie stoi na przeszkodzie aby podjął pracę i w większym niż dotychczas zakresie łożył na utrzymanie małoletniej córki.

Matka swój obowiązek alimentacyjny realizuje nie tylko poprzez osobiste starania w wychowanie małoletniej, ale wszystkie swoje skromne dochody przeznacza na utrzymanie córki, odmawiając sobie wszystkiego.

Dlatego też, w ocenie Sądu pozwany winien w większym niż dotychczas zakresie łożyć na utrzymanie małoletniej powódki, adekwatnie do jej usprawiedliwionych potrzeb. Sąd ocenił, że kwota 500 zł alimentów zabezpieczy część kosztów utrzymania małoletniej powódki, chociażby pozwoli matce na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem córki do przedszkola. Pozostałe wydatki związane z wyżywieniem małoletniej, czy zakupem odzieży, obuwia matka będzie w stanie pokryć z własnych środków i przy pomocy swoich rodziców Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w pkt I wyroku.

W pkt II wyroku Sąd, powództwo w pozostałej części oddalił, albowiem żądana początkowo przez powódkę kwota 1000 zł alimentów miesięcznie jest nadmiernie wygórowana. W ocenie Sądu, alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie, odpowiadają usprawiedliwionym potrzebom małoletniej powódki.

Na podstawie art. 102 k.p.c. nie obciążył pozwanego kosztami sądowymi.

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. wyrokowi w pkt I nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.