III RC 250/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2563148

Postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 28 czerwca 2018 r. III RC 250/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Kamilla Piórkowska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa: D. D. przeciwko: W. D. o: podwyższenie alimentów

postanawia

1.

umorzyć postępowanie;

2.

zasądzić ze Skarbu Państwa (Kasy Sądu Rejonowego w Toruniu) na rzecz radcy prawnego T. G. kwotę (...) zł (sześćset złotych) + VAT tytułem pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu;

3.

odstąpić od obciążenia pozwanego kosztami sądowymi, obciążając nimi Skarb Państwa.

(...) (...)/18

Uzasadnienie faktyczne

Powód D. D. w pozwie przeciwko W. D., wniesionym w dniu (...). domagał się podwyższenia renty alimentacyjnej z kwoty po (...) zł miesięcznie do kwoty po (...) zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu podkreślił, że jego potrzeby są od ostatniej sprawy alimentacyjnej znacznie wzrosły.

Na rozprawie w dniu (...) pozwany uznał żądanie pozwu do kwoty po (...) zł miesięcznie.

Przewodniczący zaproponował stronom zawarcie ugody na kwotę po (...) zł miesięcznie, począwszy od (...) Strony wyraziły zgodę.

Sąd ustalił, co następuje:

Uprzednio renta alimentacyjna na rzecz powoda została ustalona Wyrokiem Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia (...). w sprawie (...), na kwotę po (...) zł miesięcznie płatną z góry do rąk matki małoletniego wówczas powoda, począwszy od (...). do dnia 15-go każdego miesiąca.

Powód miał wtedy (...) lata. Był leczony na a.o. Matka małoletniego wówczas powoda nie pracowała, miała podjąć prace w (...) w Ś. jako opiekunka. Wraz z dzieckiem mieszkała w mieszkaniu po dziadkach.

Pozwany nigdzie nie pracował, szukał pracy. Zawarł związek małżeński. Oprócz powoda miał na utrzymaniu jeszcze jedno dziecko.

Dowód: akta SR w Grudziądzu (...)

Aktualnie powód uczy się w technikum nr (...) w T. w (...) klasie. Nie ma opóźnień w nauce. Nie pobiera stypendium, nie ma odpłatnych praktyk. Mieszka z mamą i ojczymem. Matka powoda opłaca mieszkanie, kupuje jedzenie. Powód korzysta z korepetycji raz w tygodniu, koszt to (...) zł tygodniowo. Kupuje bilet m-czny za (...) zł. Choruje na nadciśnienie, bierze leki, koszt to ok. (...) zl. m-cznie.

Pozwany pracuje jako kierowca w transporcie międzynarodowym. Zarabia (...) zł brutto miesięcznie, ponadto otrzymuje diety za wyjazdy służbowe. Jego żona nie pracuje, choruje. Oprócz powoda ma na utrzymaniu jeszcze dwoje dzieci.

Dowody:

- Informacyjne wyjaśnienia powoda k. 58,

- zaświadczenie lekarskie k. 42, 44,

- zaświadczenie z PUP k. 41,

- faktury k. 14, 24-27,

- zaświadczenia o dochodach k. 15-23, 39, 40, 43, 68,

Na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Toruniu w dniu (...) pozwany W. D. zobowiązał się do płacenia alimentów na rzecz powoda D. D., ur. (...) w kwocie po (...) zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatnych do rąk powoda począwszy od dnia (...) do dnia 15-tego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności każdej z rat, w miejsce renty alimentacyjnej ustalonej uprzednio wyrokiem Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia (...). w sprawie (...).

Dowód:

- Ugoda zawarta między stronami k.70.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie informacyjnych wyjaśnień powoda i zgromadzonych w aktach sprawy dokumentach, których wiarygodności żadna ze stron nie zakwestionowała.

Strony w toku rozprawy w dniu (...) zawarły ugodę.

W myśl art. 223 § 2 k.p.c. w zw. z art. 203 § (...) k.p.c. Sąd może uznać za niedopuszczalne zawarcie ugody, tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymieniona czynność jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza ona do obejścia prawa. Sąd nie stwierdził, aby w niniejszej sprawie zachodziły powyższe okoliczności i na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. umorzył postępowanie, albowiem wydanie wyroku w sprawie stało się zbędne.

Sąd odstąpił także od obciążenia pozwanego kosztami sądowymi i obciążył nimi Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.