III RC 219/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2512762

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. III RC 219/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Danuta Rzeczkowska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Legionowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Legionowie na rozprawie sprawy z powództwa D. P. przeciwko T. P. o podwyższenie alimentów oraz z powództwa małoletniej A. P. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową H. M. przeciwko T. P. o podwyższenie alimentów oraz z powództwa T. P. przeciwko D. P. o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

1.

oddala powództwo o podwyższenie alimentów na rzecz D. P.;

2.

stwierdza, iż obowiązek alimentacyjny T. P. wobec jego córki D. P. ustalony wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie III RC 292/05 wygasł z dniem 17 kwietnia 2018 r.;

3.

podwyższa alimenty od pozwanego T. P. na rzecz małoletniej A. P. z kwoty po 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych do kwoty po 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie płatne z góry do 15 dnia każdego miesiąca do rąk matki dziecka H. M. z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat poczynając od 27 lipca 2017 r.;

4.

w pozostałej części powództwo o podwyższenie alimentów oddala;

5.

wyrokowi w pkt 3 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

6.

koszty procesu pomiędzy stronami wzajemnie znosi.

S. akt IIIRC 219/17

Uzasadnienie faktyczne

Pozwem z dnia 27 lipca 2017 r. D. P. wystąpiła do Sądu Rejonowego w Legionowie o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego T. P. wyrokiem tutejszego sądu z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie III RC 292/05 z kwoty po 350 zł do kwoty po 1000 (tysiąc) zł miesięcznie. Na rozprawie w dniu 12 grudnia 2017 r. D. P. ograniczyła powództwo o podwyższenie alimentów do kwoty po 550 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu zawarła, że ma podpisaną umowę z Liceum Ogólnokształcącym (...) i chciałaby zmienić szkołę na wybrany przez siebie kierunek dietetyki, który jest płatny. Pozwany T. P. wniósł o oddalenie powództwa.

Pozwem z dnia 27 lipca 2017 r. małoletnia A. P. reprezentowana przez przedstawicielkę ustawową H. M. wystąpiła do Sądu Rejonowego w Legionowie o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego T. P. wyrokiem tutejszego sądu z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie III RC 292/05 z kwoty po 350 zł do kwoty po 1000 zł miesięcznie. Na rozprawie w dniu 12 grudnia 2017 r. przedstawicielka ustawowa małoletniej ograniczyła powództwo o podwyższenie alimentów do kwoty po 800 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu przedstawicielka ustawowa małoletniej zawarła, iż młodsza córka stron ukończyła obecnie 16 lat i dotychczasowa kwota alimentów jest nieadekwatna do zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb.

Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2017 r. zarządzono połączenie powyższej sprawy ze sprawą z powództwa D. P. przeciwko T. P. o podwyższenie alimentów.

Pozwem z dnia 9 lutego 2018 r. T. P. wystąpił do Sądu Rejonowego w Legionowie o ustalenie, że jego obowiązek alimentacyjny wobec córki D. P. ustalony wyrokiem tutejszego sądu z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie III RC 292/05 w kwocie po 350 zł miesięcznie wygasł z dniem z dniem wydania wyroku w niniejszej sprawie.

W uzasadnieniu pozwu zawarto, iż od stycznia 2006 r. sytuacja materialna powoda uległa pogorszeniu.

Pozwana D. P. wniosła o oddalenie powództwa.

Postanowieniem z dnia 21 marca 2017 r. zarządzono połączenie powyższej sprawy ze sprawą z powództwa D. P. przeciwko T. P. o podwyższenie alimentów.

Sąd Ustalił co następuje:

W styczniu 2006 r. D. P. była uczennicą drugiej klasy szkoły podstawowej. Małoletnia A. P. uczęszczała do przedszkola. H. M. wówczas nie pracowała, zamieszkiwała wraz z dziećmi oraz swoją matką w jej mieszkaniu. Matka H. M. utrzymywała się z emerytury w kwocie 850 zł miesięcznie. Za mieszkanie płaciła około 660 zł miesięcznie.

Pozwany prowadził działalność gospodarczą w zakresie zabudowy balkonów. T. P. mieszkał ze swoją matką, której nie płacił za mieszkanie.

Obecnie D. P. uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (...) w L. Zajęcia odbywają się w co drugi weekend miesiąca. Przewidywany termin ukończenia nauki to 28 lutego 2020 r. Od dnia 5 marca 2018 r. powódka zatrudniona jest w P.H.U (...) na stanowisku kasjera w wymiarze 1/4 etatu i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 403,99 zł netto miesięcznie. Wcześniej pracowała dorywczo w charakterze hostessy. Powódka w 2016 r. osiągnęła dochód w kwocie 890 zł, w 2015 r. w wysokości 1 170 zł - dowód (informacja o dochodach k- 20, k-22). W czerwcu 2016 r. D. P. ukończyła (...) Szkołę Zawodową - kierunek fryzjer.

Małoletnia A. P. ma 17 lat i jest uczennicą I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej J. w L. Na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla córki przedstawicielka ustawowa w sierpniu 2017 r. wydała kwotę około 1000 zł - dowód (faktury k- 26, k-27, k-29, k- 30, k-31). H. M. pozostaje w związku małżeńskim z M. M. Mąż przedstawicielki ustawowej zatrudniony jest dorywczo w firmie brukarskiej i zarabia około 3000 zł miesięcznie. Matka małoletniej ze związku małżeńskiego posiada syna w wieku 10 lat. H. M. zamieszkuje wraz z rodziną w mieszkaniu swojej matki za, które płaci miesięcznie 725 zł czynszu, 120 zł za energię elektryczną, 150 zł za wodę 60 zł za gaz. Małoletnia A. P. uczęszcza na korepetycje z matematyki w wymiarze czterech godzin tygodniowo. O. za jedną godzinę wynosi 40 zł. W marcu 2018 r. koszt wyjścia przez małoletnią do teatru wynosił 80 zł. Małoletnia A. P. ma założony aparat ortodontyczny za,który jej matka zapłaciła 1200 zł. Koszt wymiany gumek do aparatu wynosi 120 zł miesięcznie. H. M. bierze udział w projekcie " Aktywność, krok do sukcesu " i z tego tytułu otrzymuje kwotę 500 zł miesięcznie. Matka małoletniej leczy się w poradni reumatologicznej z powodu łuszczycowego zapalenia stawów i zapalenia skóry - dowód (zaświadczenie lekarskie k- 53). W marcu 2018 r. H. M. otrzymała zastrzyk za, który zapłaciła kwotę 700 zł. Matka małoletniej posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności Przedstawicielka ustawowa małoletniej na leki wydaje około 60 zł miesięcznie. Koszt utrzymania małoletniej córki H. M. oceniła na kwotę 1000 zł miesięcznie.

Pozwany od dnia 29 stycznia 2018 zawiesił działalność gospodarczą polegająca na zabudowie balkonów. W minionych okresach również zawieszał działalność gospodarczą na okres zimowy. W kwietniu 2018 r. T. P. ukończył szkolenie z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie (...) W. W 2014 r. H. P. zakupił lokal mieszkalny płożonony w R. przy ulicy (...) o powierzchni 86,07 m 2 za kwotę 200.000 zł. Na zakup wyżej wymienionego lokalu pozwany zaciągnął kredyt w kwocie 130.000 zł, którego rata wynosi 1350 zł miesięcznie. W związku z prowadzoną przez pozwanego działalnością gospodarczą decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia 20 marca 2017 r. ustalono wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - wysokość stawki podatkowej na rok podatkowy 2017 wynosiła 405 zł miesięcznie. T. P. posiada samochód osobowy marki B., 2008 r. produkcji. Pozwany przeciętnie co pięć tygodni spotyka się z małoletnią córką A., która otrzymuje od ojca kieszonkowe w kwocie 30 zł tygodniowo. Poza powódkami pozwany posiada syna z nieformalnego związku na rzecz, którego obciążony jest obowiązkiem alimentacyjnym w kwocie 350 zł miesięcznie.

Powyższy stan faktyczny sad ustalił w oparciu o wyjaśnienia powódki D. P. (k- 48, k-66 verte,), wyjaśnienia przedstawicielki ustawowej H. M. (k- 48 verte, k-66 verte), wyjaśnienia pozwanego T. P. (k-48, k- 67), zeznania świadka K. K. (k- 66 verte) oraz zebrane w sprawie dokumenty: (zaświadczenie k- 16, k- 53), informacja o dochodach (k- 17, k-22), faktury (k- 26, k-27, k- 28, k-30, k - 31), akt notarialny (k- 56), umowa o pracę (k- 62), wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji.

Zeznania stron co do zasady korespondowały ze sobą w zakresie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia.

Zeznania świadka korespondowały z pozostałymi dowodami zgromadzonymi w sprawie.

Autentyczność, rzetelność i prawdziwość dołączonych do akt sprawy dokumentów nie wzbudziła wątpliwości Sądu dlatego Sąd uznał je za wiarygodny materiał dowodowy i oparł na nich ustalenia stanu faktycznego.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się zwłaszcza zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie albo ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.Ustalenie zmiany stosunków następuje przez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi. Nie każda zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego uzasadnia zastosowanie wyżej przytoczonego artykułu. Zastosowanie tego przepisu uzasadnia jedynie taka zmiana, która jest istotna. To, czy określona zmiana jest istotna, może zależeć między innymi od tego, kiedy po raz ostatni zasądzono alimenty, jakie okoliczności faktyczne powodują zmianę w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jaka była i jest obecnie sytuacja zarobkowa i majątkowa zobowiązanego. Przez usprawiedliwione rozumie się nie tylko elementarne potrzeby, zapewniające minimum egzystencji. Chodzi bowiem o stworzenie uprawnionemu normalnych warunków bytowania odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, jeżeli uprawniony nie może zaspokoić je własnymi siłami. Bezspornym w niniejszej sprawie jest, iż nastąpiła istotna zmiana stosunków po stronie uprawnionej do alimentacji A. P., która w 2006 r. była czteroletnim dzieckiem i uczęszczała do przedszkola, obecnie ma 17 lat i jest uczennicą szkoły ponadgimnazjalnej. Aktualnie małoletnia uczęszcza na korepetycje z matematyki, których koszt wynosi około 500 zł miesięcznie. Ponadto A. P. korzysta z leczenia ortodontycznego, które generuje dodatkowe koszty. Małoletnie dzieci maja prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, którzy muszą dzielić się z dziećmi najmniejszymi nawet dochodami. Podkreślić należy, iż T. P. posiada długoletnie doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także ukończył kurs z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie W. Przez możliwości zarobkowe i majątkowe należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Zdaniem Sadu Rejonowego pozwany wykorzystując w pełni swoje siły fizyczne i umysłowe jest w stanie łożyć tytułem alimentów na rzecz małoletniej A. P. kwotę po 750 zł miesięcznie.

Po myśli art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są doświadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W ocenie Sądu D. P. uczy się w systemie zaocznym, podjęła pracę, posiada wyuczony zawód fryzjera, a więc jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Mając powyższe okoliczności na względzie sąd stwierdził, iż obowiązek alimentacyjny T. P. wobec jego córki D. pac ustalony wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie IIIRC 292/05 wygasł z dniem wydania orzeczenia w niniejszej sprawie.

O kosztach orzeczono zgodnie z treścią art. 100 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.