III RC 17/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2553612

Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. III RC 17/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Alicja Świebodzińska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział III Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w Chełmnie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego A. K. (1) działającego przez matkę J. J. (1) przeciwko P. K. o alimenty

1) Zasądza od pozwanego P. K. na rzecz małoletniego A. K. (1) alimenty w kwocie 600 zł / sześćset złotych/miesięcznie poczynając od dnia 2 lutego 2018 r. płatne do 1o-go każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia z zapłatą, do rąk matki małoletniego powoda J. J. (2).

2) Oddala powództwo w pozostałej części.

3) Nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu państwa Sądu Rejonowego w Chełmnie kwotę 360 zł/ trzysta sześćdziesiąt złotych/ tytułem opłaty sądowej od zasądzonego roszczenia.

4) Pozostałymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa.

5) Wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie faktyczne

Małoletni powód A. K. (1) reprezentowany przez matkę J. J. (2) domagał się zasądzenia od pozwanego P. K. alimentów w wysokości 1000 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki, do 10 - go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu podniesiono, ze małoletni powód, który ma obecnie ma 3 i pół roku jest dzieckiem J. J. (2) i P. K. Rodzice małoletniego nie pozostają ze sobą w związku, a przez większość życia chłopca pozwany nie kontaktował się z jego matką, ani nie partycypował w kosztach jego utrzymania. Mimo chwilowej deklaracji stworzenia dziecku pełnej rodziny pozwany nie zmienił nastawienia i strony nie są razem.

Dalej podano, że A. uczęszcza do przedszkola, gdzie czesne wynosi 210 zł, a dniówka żywieniowa to 11 zł dziennie. W zależności od frekwencji opłata waha się od 360 do 500 zł łącznie. Małoletni ma zaburzenia sensoryczne, co powoduje, że na cele związane ze zdrowiem potrzebuje 300 zł miesięcznie, niezależnie od tego, że matka urządziła mu w mieszkaniu miejsce, gdzie codziennie ćwiczy koordynację sensoryczną. Na wyżywienie poza przedszkolem - jak podano w uzasadnieniu - matka wydaje dodatkowe 250 zł, na środki higieny i czystości ok.100 zł, obuwie (specjalistyczne) 60 zł, odzież 120-140 zł, zabawki i rozwój 100 zł, wypoczynek 150 zł w rozliczeniu miesięcznym. Ponadto na dojazdy związane wyłącznie z potrzebami dziecka matka wydatkuje ok.200 zł.

Powód twierdził, że do kosztów utrzymania małoletniego należy doliczyć połowę kosztów utrzymania mieszkania, które wynoszą 1000 zł (czynsz 420 zł, 400 zł rata kredytu, energia 76 zł, gaz 26 zł, rtv 80 zł) tj. 500 zł. Powód uważa, że nawet gdyby Sąd uznał, że koszt kredytu mieszkaniowego nie wykazuje związku przyczynowego z kosztami utrzymania dziecka (chociaż powódka prezentuje pogląd, że gdyby nie zaciągnęła kredytu mieszkanie musiałaby wynająć i płaciłaby czynsz) to do wydatków należy doliczyć kwotę 300 zł.

W dalszej części uzasadnienia podano, iż matka małoletniego pracuje na pełen etat i dojeżdża do pracy do G. musi korzystać z pomocy swojej matki, której za opiekę nad A. przekazuje 500 zł miesięcznie, przy czym z tej kwoty babcia czasem robi drobne zakupy dla dziecka. Zatem średni miesięczny koszt utrzymania małoletniego powoda to kwota ponad 2.000 zł.

Dalej podano, iż strona powodowa nie zna aktualnej sytuacji zarobkowej pozwanego, wie tylko że bardzo często zmieniał pracę, mimo powodzenia przy rekrutacji szybko się zniechęcał, zawsze liczył że trafi się lepsza oferta. Nie ulega jednak wątpliwości że możliwości zarobkowe posiada, chociaż ich nie wykorzystuje.

Pozwany P. K. mimo prawidłowego wezwania, nie stawił się na rozprawę (wezwanie dwukrotnie awizowane) i nie zajął żadnego stanowiska w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Małoletni powód A. K. (1) urodzony (...) w C. jest synem J. J. (2) i P. K. Pozwany uznał swoje ojcostwo wobec małoletniego.

dowód: odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego karta 5

Rodzice małoletniego rozstali się, a pozwany nie partycypuje w kosztach utrzymania powoda.

Powód uczęszcza do prywatnego przedszkola (...) w C. W minionym roku szkolnym małoletni przebywał w przedszkolu przez około 5 godzin dziennie, a miesięczna odpłatność wynosiła około 400 zł. Od września b.r. małoletni powód będzie w przedszkolu przez 8 godzin dziennie, a miesięczna opłata przy 100% obecności, wahać się będzie w granicach 480 zł. W trakcie pobytu w przedszkolu małoletni ma zapewnione trzy posiłki. Małoletni powód jest niejadkiem, ale po powrocie z przedszkola matka zapewnia jemu takie wyżywienie, jakie lubi i jest zdrowe.

Powód A. K. (1) ma zdiagnozowane zaburzenia sensoryczne. Matka małoletniego podejmuje działania zmierzające do zminimalizowania objawów zaburzeń, korzysta z konsultacji specjalistycznych w Ośrodku (...) w O. Małoletni był dotąd na 3 wizytach za które matka płaciła po 80 zł. Na dalsze zajęcia terapeutyczne małoletni powinien jeździł raz w miesiącu. Będzie również przechodził badania w Poradni P. - Pedagogicznej w C.

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku małoletni miał problemy laryngologiczne i matka dwukrotnie korzystała z konsultacji w prywatnym gabinecie laryngologicznym w T., każda wizytę kosztowała 100 zł. Na lekarstwa J. J. wydała w tym okresie około 100 zł miesięcznie.

Małoletni A. K. (2) ma wadę wzroku, na wizytę u okulisty w styczniu 2018 r. matka wydała 80 zł, a za okulary zapłaciła 350 zł.

dowód:

zaświadczenia lekarskie z11.12. 2017 r. i 27.12. 2017 r. karta 7 akt sprawy paragony zakupu okularów i leków na kartach 6, 9- 11 akt zeznania matki małoletniej powódki k 80 v akt Małoletni powód, stosownie do zalecenia lekarza ortopedy, powinien nosić buty korekcyjne np. kapcie specjalistyczne kosztują 105 zł i w tym roku matka musiała kupić już 2 pary, na letnie butki trzeba wydać około 170 zł, a z kolei półbuty kosztują około 250 zł. Ponadto czteroletni powód w związku z rozwojem fizycznym musi zostać zaopatrzony w stosowne ubrania. Na pewno w każdym miesiącu matka ponosi z tego tytułu wydatki, ale ich wysokość zależy od tego na jaką porę roku trzeba dokonać zakupów i gdzie się je dokonuje. Na kupno nowej kurtki zimowej dla małoletniego matka wydała w poprzednim sezonie 169 zł, za parę spodni dresowych 20 zł, sweterek kosztował 49 zł. Letnia odzież i obuwie są tańsze i wydatki na ten cel o wiele niższe.

Matka małoletniego stara się chodzić z powodem przynajmniej raz w miesiącu na basen, opłata za oboje wynosi 40 zł. J. J. (2) zaopatruje A. w książeczki, zabawki stymulujące jego rozwój.

dowód: przesłuchanie matki małoletniego powoda k 80 v akt Matka powoda J. J. (2) pracuje w S.A (...) w B. jako specjalista i zarabia około 6000 zł netto miesięcznie. Do pracy dojeżdża i miesięcznie na ten cel przeznacza około 500 zł.

dowód: przesłuchanie J. J. (2) - matki powoda k. 80 v A. wraz z matką mieszka w C. w mieszkaniu stanowiącym jej własność. Na kupno tego lokalu matka powoda. zaciągnęła kredyt hipoteczny, który spłaca po 400 zł miesięcznie. Poza tym ponosi opłaty związane z użytkowaniem mieszkania w wysokości około 600 zł miesięcznie.

dowód: przesłuchanie J. J. (2) - matki powoda k. 80 v Pozwany P. K. ma średnie wykształcenie, jest z zawodu kierowcą. Od 15 stycznia b.r. jest zatrudniony w Spółce (...) w Ś., gdzie do 25 maja zarabiał 1535 zł netto. Pozwany nie interesuje się synem, nie loży na jego utrzymanie.

dowód: zaświadczenie (...) Sp. ZOO w Ś. z dnia 23.05.2018 roku - karta 56

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dokumentów przedstawionych przez powódkę do akt sprawy, wyższej szczegółowo opisanych, którym przyznał w całej rozciągłości walor wiarygodności, podobnie jak dowodowi w postaci przesłuchania w charakterze strony powodowej matki małoletniego powoda - J. J. (2). Drobne nieścisłości wynikające z powyższych zeznań złożonych przez stronę Sąd weryfikował w oparciu o przedłożone dokumenty, a informacje z tych dokumentów wypływające Sąd uznawał za udowodnione.

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W myśl art. 135 § 1 i 2 k.r.o., zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

. Analizując materiał dowodowy zebrany w tej sprawie Sąd doszedł do przekonania, że powództwo jest słuszne co do zasady, ale jedynie częściowo co do wysokości.

Przedmiotem postępowania dowodowego w tej sprawie jest ustalenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego A. K. (1) i możliwości zarobkowych, sytuacji majątkowej jego rodziców.

Należy podkreślić, że z treści art. 128 k.r.o. wynika, iż obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Zakres potrzeb dziecka, które powinny być zaspakajane przez rodziców, wyznacza treść art. 96 k.r.o. Stosownie do dyrektywy zawartej w tym przepisie, rodzice w zależności od swoich możliwości są zobowiązani zapewnić dziecku środki do zaspakajania potrzeb fizycznych (wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie / i duchowych /kulturalnych), a także środki wychowania ( kształcenie) według zdolności i dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Zdaniem Sądu usprawiedliwione potrzeby czteroletniego A. są nieco wyższe niż przeciętne potrzeby dziecka w tym wieku. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że małoletni nie jest zdrowym chłopcem i od pewnego czasu, leczony jest w poradniach specjalistycznych, poza miejscem swojego zamieszkania i to głównie prywatnie.

Jednakże w ocenie Sądu usprawiedliwione potrzeby małoletniego są niższe niż twierdziła strona powodowa, określając wydatki na kwotę 1500 - 2000 zł miesięcznie.

Stosownie do zasady swobodnej oceny dowodów Sąd oszacował, iż średnio w stosunku miesięcznym usprawidliwione potrzeby powinny zamknąć się kwotą w granicach do 1300 zł. Wykazywana przez matkę przeciętna kwota 1500 zł, a nawet 2000 zł miesięcznie jest zawyżona i nie znajduje uzasadnienia ani pokrycia w przedstawionych dowodach.

Jeśli dokona się rozliczenia miesięcznych uzasadnionych wydatków na utrzymanie małoletniego to na pewno składają się na nie opłata za przedszkole około 480 zł. Dalej, to wydatki na wyżywienie A. i zdaniem Sądu, pochłaniają one dodatkowo kwotę od 150 zł do 200 zł miesięcznie, co pozwala przeznaczyć na ten cel 5 -7 zł dziennie (poza 3 posiłkami w przedszkolu), taka suma wydaje się być realna i uzasadniona. Należy też uwzględnić wydatki jakie trzeba przeznaczyć na zakupienie odzieży i obuwia korekcyjnego dla czteroletniego powoda, średnio miesięcznie, kwota w granicach 100 - 150 zł - zdaniem Sądu-powinna te potrzeby zaspokoić.

Nie można pominąć potrzeby zaopatrzenia powoda w książeczki, czy zabawki stosowne do wieku, a przeznaczenie na ten cel średnio 50 zł powinno zabezpieczyć potrzeby chłopca w tym wieku. Uzasadnione są również wydatki na zapewnienie wypoczynku, jak również korzystanie przez małoletniego z basenu ale w rozliczeniu miesięcznym nie więcej niż 80-100 zł.

Istotne w przypadku A. są przeciętne kwoty wydatkowane na leczenie poniesione prze matkę w 2018 r. (okulista i kupno okularów w przeliczeniu miesięcznym 35 zł, trzy wizyty w 2018 r. w Poradni S. w O. + dojazd 100 zł co daje 25 zł). Podkreślić należy,. iż strona powodowa nie przedstawiła dowodów w postaci zaświadczeń lekarskich nakazujących konieczność dalszej czy systematycznej terapii niwelującej zaburzenia sensoryczne występujące u małoletniego.

Zdaniem Sądu do ustalenia wysokości usprawiedliwionych wydatków na utrzymanie małoletniego należy doliczyć 1/2 część ponoszonych przez matkę bieżących wydatków mieszkaniowych tj kwotę 300 zł miesięcznie.

Sąd nie podziela stanowiska powoda, iż do jego usprawiedliwionych potrzeb powinno doliczać się 1/2 część wysokości rat kredytu hipotecznego zaciągniętego przez matkę na zakupienie mieszkania w kwocie 420 zł. Sąd przychyla się do poglądów, że argumentem za niewliczaniem raty kredytu hipotecznego do wydatków na uzasadnione potrzeby małoletniego jest to, że spłata kredytu nie ma na celu jedynie zapewnienie warunków lokalowych ale również zwiększenie majątku uprawnionej osoby, a więc matki dziecka, które ów kredyt zaciągnęła i z którą małoletni zamieszkuje.

Sąd podszedł również z dużą ostrożnością do zeznań matki powoda jakoby za pieczę nad A. w czasie kiedy przebywa w pracy, płaciła swojej matce, a babce małoletniego, 500 zł miesięcznie. Najczęściej babcie pomagają w opiece nad wnukami kierując się względami altruistycznymi. Jest to wniosek Sądu wypływający z doświadczenia życiowego i zawodowego.

Oceniając drugą przesłankę z art. 135 k.r.o. niezbędną dla ustalenia wysokości obowiązku przyczyniania się pozwanego do kosztów usprawiedliwionego utrzymania małoletniej tzn. jego możliwości zarobkowe, to postępowanie dowodowe wykazało, że należy przyjąć iż jest to kwota 1535 zł miesięcznie, co wynika z niekwestionowanego zaświadczenia pracodawcy pozwanego (karta 56 akt). Wobec niezajęcia przez pozwanego stanowiska w sprawie i nieprzedstawienia przez stronę powodową dowodów zmierzających do ustalenia wyższych możliwości zarobkowych P. K. Sąd przyjął je na poziome wykazanym przez pracodawcę.

Należy podkreślić, że pozwany, który jak wynika z zeznań J. J. (2) ma średnie, ogólnokształcące wykształcenie i zawód kierowcy (nie wiadomo z jakimi dokładnie uprawnieniami) nie ma specjalnie atrakcyjnego dla rynku pracy zawodu a wykazane dochody, zbliżone do najniższego krajowego wynagrodzenia, nie pozwalają na obciążenie żądanymi - wysokimi dla jego dochodów-alimentami.

Z drugiej strony trzeba podkreślić to, iż matka powoda jest w dobrej sytuacji finansowej. Nie można też nie zauważyć, że to ona wyłącznie ponosi osobiste i finansowe starania o wychowanie, prawidłowy rozwój i leczenie A.

Zaakcentowania wymaga to, że uzależnienie wysokości obowiązku alimentacyjnego od możliwości majątkowych i zarobkowych oznacza także, to że przy niewielkich możliwościach zobowiązanego Sąd nie ma możliwości zasądzenia alimentów w wysokości odpowiadającej pełnej kompensacji kosztów usprawiedliwionych potrzeb małoletniego. Owa współzależność oznacza, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji powinny być zaspokojone w takiej części, w jakiej pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Mając te okoliczności na uwadze Sąd uznał, że zasądzenie od pozwanego na utrzymanie czteroletniego powoda kwoty 600 zł miesięcznie, od daty dochodzonej w pozwie, jest proporcjonalne do jej usprawiedliwionych potrzeb i ustalonych przez Sąd możliwości zarobkowych ojca, stosownie do treści art. 135 i 136 k.r.o. Sąd z uwagi na wątpliwości co do wysokości żądanych przez powoda alimentów przeprowadził postępowanie dowodowe, które doprowadziło do powyższych ustaleń i częściowego uwzględnienia powództwa. W pozostałym zakresie Sąd powództwo oddalił jako nieuzasadnione.

Wydany wyrok jest wyrokiem zaocznym, stosownie do treści art. 339 § 1 k.p.c. bowiem pozwany prawidłowo wezwany, nie stawił się na rozprawę ani nie zajął żadnego stanowiska w sprawie.

Sąd obciążył pozwanego A. K. (1) kosztami sądowymi na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 r.

Natomiast ze względu na brak wniosku powoda - działającego przez profesjonalnego pełnomocnika- odnośnie zwrotu poniesionych kosztów zastępstwa procesowego Sąd nie orzekł w tym zakresie.

Stosownie do treści przepisu art. 333 § 1 pkt k.p.c. w części zasądzającej alimenty Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

1. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda.

2. Akta z apelacją lub innymi pismami.

C.,17.09. 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.