III PK 63/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2490312

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2018 r. III PK 63/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. K. i D. Z. przeciwko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w W. o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 17 maja 2018 r.,

na skutek skarg kasacyjnych powódek od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w R. z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. akt VI Pa.../17,

zwraca skargi kasacyjne Sądowi Okręgowemu w R. celem sprawdzenia wartości przedmiotu zaskarżenia i prawidłowości opłaty sądowej uiszczonej od każdej z nich, przy uwzględnieniu, że obie powódki dochodziły zarówno przywrócenia do pracy, jak i wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.