Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2559450

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 21 września 2018 r.
III PK 138/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa k.k. przeciwko Zespołowi Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącemu (...) w T. o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, ustalenie, że rozwiązanie pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa pracy o wypowiedzeniu umów o pracę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 21 września 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w R. z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt VI Pa (...), zwraca skargę kasacyjną Sądowi Okręgowemu w R. celem:

1. sprawdzenia wartości przedmiotu zaskarżenia, przy uwzględnieniu zakresu zaskarżenia wyroku Sądu drugiej instancji i wyodrębnienia tej wartości w odniesieniu do poszczególnych roszczeń dochodzonych przez powódkę;

2. sprawdzenia prawidłowości opłaty uiszczonej od skargi kasacyjnej, przy uwzględnieniu wartości przedmiotu zaskarżenia jak w pkt 1 oraz wartości przedmiotu sporu w sprawie (art. 35 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

3. doręczenia odpisu skargi stronie pozwanej (adwokat M. D. nie został umocowany do reprezentowania strony w postępowaniu przed Sądem Najwyższym).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.