Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568619

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 października 2018 r.
III PK 124/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dawid Miąsik.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa D. M. przeciwko Zespołowi Szkół (...) w M. o odszkodowanie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 25 października 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w S. z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt IV Pa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.