Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2559430

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 września 2018 r.
III PK 120/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Rączka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. P. przeciwko A. o dopuszczenie do pracy, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 26 września 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w P. z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt III Pa (...), odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.