Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNP 2019/5/54

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 20 listopada 2018 r.
III PK 114/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska.

Sędziowie SN: Jolanta Frańczak, Dawid Miąsik (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa J. M. i A. Z. przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w S. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 20 listopada 2018 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w S. z dnia 24 kwietnia 2017 r., sygn. akt VI Pa (...), oddala skargę kasacyjną.