III OSK 1958/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3183111

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2021 r. III OSK 1958/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2019 r. sygn. akt II SAB/Wa 49/19 w sprawie ze skargi M. B. na bezczynność Przedsiębiorstwa Państwowego (...) z siedzibą w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 11 września 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia:

1. umorzyć postępowanie kasacyjne,

2. zwrócić M. B. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (stu) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 24 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SAB/Wa 49/19) oddalił skargę M. B. na bezczynność Przedsiębiorstwa Państwowego (...) w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z 11 września 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła skarżąca.

Odpowiedź na skargę kasacyjną złożył organ.

Pismem z 30 marca 2021 r. skarżąca cofnęła skargę kasacyjną, wnosząc jednocześnie o zwrot uiszczonego od niej wpisu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę i czynność ta wiąże sąd z wyjątkiem sytuacji gdy zmierza do obejścia prawa lub spowodowałaby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Nie znajdując podstaw do uznania niedopuszczalności cofnięcia skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie wyżej wskazanych przepisów, umorzył postępowanie kasacyjne. O zwrocie uiszczonego przez skarżącego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.