Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722006

Postanowienie
Sądu Rejonowego w Legionowie
z dnia 19 marca 2019 r.
III Nsm 813/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Danuta Rzeczkowska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Legionowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2019 r. sprawy z wniosku M. S. z udziałem Z. S. o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

postanawia:

1. zezwolić M. S. jako przedstawicielce ustawowej małoletniej P. S. urodzonej (...) na wykonanie zabiegu laryngologicznego - usunięcia trzeciego migdałka w znieczuleniu ogólnym, które to zezwolenie zastępuje zgodę ojca dziecka Z. S.;

2. pozostawić wnioskodawczynię przy poniesionych kosztach postępowania.

S. akt III Nsm 813/18

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 grudnia 2018 r. M. S. wystąpiła do Sądu Rejonowego w L. o wydanie zezwolenia na wykonanie zabiegu adenotomii w znieczuleniu ogólnym u małoletniej P. S.

W uzasadnieniu wniosku zawarła, iż w dniu 23 listopada 2018 r. przekazała ojcu dziecka wyniki badań medycznych małoletniej P. S., jednocześnie zwracając się do niego o wspólne podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania diagnostyczno - leczniczego. Uczestnik odmówił wyrażenia zgody na podjęcie leczenia dziecka poprzez wykonanie koniecznych badań i zabiegów zgodnie z zaleceniami lekarskimi motywując swoją decyzję tym, iż dziecko w jego ocenie nie wymaga leczenia i nie potrzebuje wykonania zabiegu.

Uczestnik Z. S. wniósł o oddalenie wniosku.

Sąd ustalił co następuje:

Małoletnia P. S. 7 maja 2010 r. jest córką M. S. i Z. S. Pomiędzy rodzicami małoletniej toczy się sprawa o rozwód. Poza małoletnią P. wnioskodawczyni i uczestnik posiadają jeszcze starszą córkę K. S. ur. (...) Małoletnia P. zamieszkuje w L. wraz z matką, jej partnerem oraz starszą siostrą w nowo kupionym mieszkaniu o powierzchni 140 m 2. Dzieci mają zapewnione bardzo dobre warunki bytowe. Małoletnia P. S. ma złożoną wadę kostno - zębową wymagającą jak najszybszego leczenia interdyscyplinarnego. Dziewczynka miała zaleconą konsultację laryngologiczną oraz logopedyczną celem usprawnienia mięśni języka. Podczas konsultacji laryngologicznej lekarz stwierdził przerost migdałka wymagający usunięcia. P. S., aby móc wyleczyć ortodontycznie wadę zgryzu i usprawnić mięśnie języka wymaga leczenia laryngologicznego oraz logopedycznego. M. gardłowy wypełnia u małoletniej przestrzeń nosogardła w około 70%. Małoletnia z uwagi na przerośnięty trzeci migdał od czwartego roku życia objęta jest opieką laryngologiczną. Małoletnia najpierw musi mieć usunięty trzeci migdał, bo bez jego usunięcia po założeniu aparatu ortodontycznego dziecko może się dusić. P. S. uczęszcza również do logopedy ponieważ ma problem z przełykaniem śliny co związane jest z wadą zgryzu. Z uwagi na trzeci migdał dziecko oddycha przez otwarte usta a nie przez nos.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o wyjaśnienia wnioskodawczyni M. S. i Z. S., uczestnika Z. S. (k- 29) oraz zebrane w sprawie dokumenty: odpis skrócony aktu małżeństwa (k- 4), odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (k5), zaświadczenie lekarskie (k- 6, k-20), kartę informacyjną (k- 7).

Autentyczność, rzetelność i prawdziwość dołączonych do akt sprawy dokumentów nie wzbudziła wątpliwości Sądu dlatego Sąd uznał je za wiarygodny materiał dowodowy i oparł na nich ustalenia stanu faktycznego.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 97 § 1 k.r.o. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

W myśl § 2 wyżej przytoczonego przepisu Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia pomiędzy nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. W niniejszej sprawie uczestnik Z. S. nie wyrażał zgody na usunięcie trzeciego migdałka u małoletniej córki P. ponieważ nie zauważył, aby dziewczynka miała problem z oddychaniem. Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie bezspornie wynika, iż małoletnia P. S. wymaga pilnego zabiegu laryngologicznego - usunięcia trzeciego migdałka. Jest to pierwszy etap leczenia wady zgryzu.

Mając powyższe na uwadze sąd zezwolił M. S. jako przedstawicielce ustawowej małoletniej P. S. na wykonanie zabiegu laryngologicznego - usunięcia trzeciego migdałka w znieczuleniu ogólnym, które to zezwolenie zastępuje zgodę ojca dziecka Z. S.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.