Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2209095

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 13 lutego 2017 r.
III KZ 95/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Grubba.

Sentencja

Sąd Najwyższy Dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie P. K. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2017r., zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 30 września 2016r. o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania karnego zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w K. w sprawie II K.../15, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. postanowił;

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie

Uzasadnienie faktyczne

Zażalenie wnioskodawcy nie mogło zostać uwzględnione.

W dniu 17 lipca 2016 r. P. K. złożył wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w K. w sprawie II K.../15. Pismem z dnia 17 sierpnia 2016 r. wezwano go do uzupełnienia braku formalnego wniosku poprzez sporządzenie go i podpisanie przez obrońcę lub pełnomocnika.

W zakreślonym terminie brak nie został uzupełniony.

Zarządzeniem z dnia 30 września 2016 r. Przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w (...) odmówił przyjęcia wniosku.

Zażalenie na to zarządzenie złożył wnioskodawca, powołując się w nim na trudności w kontakcie z dotychczasowym obrońcą.

Brak jest podstaw do uwzględnienia zażalenia wnioskodawcy. Zgodnie z dyspozycją art. 545 § 2 k.p.k. wniosek o wznowienie postępowania winien sporządzić i podpisać obrońca lub pełnomocnik. Stwierdzić zatem należy, że zaskarżone zarządzenie pozostaje w zgodzie z normującymi omawianą kwestię przepisami procesowymi - art. 545 § 1 k.p.k. w zw. z art. 530 § 2 k.p.k.

Okoliczności zaś, na które powołał się wnioskodawca w swym zażaleniu nie mogą spowodować, że przyjęty zostanie wniosek dotknięty opisanym brakiem formalnym. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie aby w przyszłości złożyć kolejny wniosek w niniejszej sprawie, wolny od opisanego braku lub jeżeli skazanego nie stać na opłacenie adwokata, zwrócić się do właściwego sądu o wyznaczenie obrońcy z urzędu dla potrzeb postępowania wznowieniowego.

Kierując się przedstawionymi względami, Sad Najwyższy orzekł, jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.