III KO 88/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3174854

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2020 r. III KO 88/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Waldemar Płóciennik.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 7 października 2020 r., sporu o właściwość w sprawie biegłego rewidenta S. O. obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym z powodu odwołania wniesionego od orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 1 października 2019 r., sygn. akt KSD (...),

na podstawie art. 38 § 1 k.p.k.

Postanowił stwierdzić, że właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Z.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.