III KO 1/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3154198

Zarządzenie Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2020 r. III KO 1/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marek Pietruszyński.

Sentencja

Sąd Najwyższy Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 21 października 1993 r., sygn. akt II Akr (...) utrzymującym w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w L. z dnia 5 lutego 1993 r., sygn. akt IV K (...) - w odniesieniu do tego skazanego, wobec nieuzupełnienia braku formalnego wniosku - poprzez sporządzenie i podpisanie wniosku przez adwokata lub radcę prawnego - w zakreślonym terminie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 3 sierpnia 2020 r. skazany, wobec stwierdzenia przez obrońcę wyznaczonego z urzędu braku podstaw do wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania, został wezwany do uzupełnienia - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania - braku formalnego wniosku o wznowienie postępowania poprzez sporządzenie i podpisanie wniosku przez adwokata lub radcę prawnego, pod rygorem uznania wniosku za bezskuteczny.

Odpis tego zarządzenia skazany otrzymał w dniu 7 sierpnia 2020 r.

W zakreślonym terminie brak ten nie został uzupełniony. W tym stanie rzeczy wniosek o wznowienie postępowania obarczony jest wadą formalną wskazaną w art. 120 § 2 k.p.k., co skutkowało wydaniem zarządzenia o odmowie jego przyjęcia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.