III KK 88/20, Orzeczenie wyrokiem nakazowym kary grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych jako rażące naruszenie prawa. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3150221

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2020 r. III KK 88/20 Orzeczenie wyrokiem nakazowym kary grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych jako rażące naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Świecki (spr.).

Sędziowie SN: Andrzej Siuchniński, Paweł Wiliński.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie P. T. skazanego z art. 209 § 1a k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. w dniu 30 lipca 2020 r., kasacji wniesionej Prokuratora Generalnego na korzyść skazanego od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N. z dnia 7 stycznia 2019 r., sygn. akt II K (...),

1. uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w N. do ponownego rozpoznania;

2. wydatkami postępowania kasacyjnego obciąża Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy w N., wyrokiem nakazowym z dnia 7 stycznia 2019 r., uznał P. T. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1a k.k., za co wymierzył mu karę 300 stawek dziennych grzywny po 15 zł każda oraz orzekł o kosztach sądowych.

Wyrok ten uprawomocnił się bez zaskarżenia w dniu 6 lutego 2019 r.

Z kasacją od tego orzeczenia, zaskarżając je w części dotyczącej orzeczenia o karze, na korzyść skazanego, wystąpił Prokurator Generalny. Orzeczeniu temu zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisu prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 502 § 1 k.p.k., polegające na orzeczeniu wobec P. T. w postępowaniu nakazowym kary grzywny w rozmiarze 300 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 15 zł w sytuacji, kiedy wskazany przepis dopuszcza orzeczenie tej kary w wysokości do 200 stawek dziennych.

W konkluzji skarżący wniósł o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Kasacja ta jest w całości oczywiście zasadna i dlatego mogła być uwzględniona na posiedzeniu, o jakim mowa w art. 535 § 5 k.p.k.

Sąd Rejonowy poprzez orzeczenie wyrokiem nakazowym kary grzywny w wymiarze 300 stawek dziennych dopuścił się rażącego naruszenia prawa wskazywanego w zarzucie kasacji, które w istotny sposób wpłynęło wręcz na zaskarżony wyrok. Przepis art. 502 § 1 k.p.k. wskazuje bowiem wyraźnie, że wyrokiem nakazowym można orzec karę grzywny w wysokości do 200 stawek dziennych albo do 200 000 złotych.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze i w tym tylko zakresie przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w N. do ponownego rozpoznania. W postępowaniu ponownym Sąd ten zobligowany będzie do przestrzegania określonych ustawowo granic wymiaru omawianej kary. Nie ma przy tym przeszkód prawnych, aby w ponownym postępowaniu sprawa w przekazanym zakresie znów została skierowana do trybu nakazowego.

Orzeczenie o wydatkach związanych z kasacją Prokuratora Generalnego oparto na podstawie art. 638 k.p.k.

Z tych wszystkich względów, orzeczono jak w wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.