III KK 85/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2626868

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2019 r. III KK 85/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Piotr Mirek.

Sędziowie SN: Małgorzata Gierszon (spr.), Dariusz Kala.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie M. L. skazanego za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2019 r. kasacji wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego na korzyść skazanego, od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 23 lipca 2018 r., V Ka (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G. z dnia 15 grudnia 2017 r., II K (...)

1) uchyla zaskarżony wyrok w części utrzymującej w mocy wyrok Sądu Rejonowego odnośnie rozstrzygnięcia o karze pozbawienia wolności, i przekazuje w tym zakresie sprawę Sądowi Okręgowemu w G. do ponownego rozpoznania,

2) koszty postępowania kasacyjnego przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.