III KK 6/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2615125

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2019 r. III KK 6/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Artymiuk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie B. F. i W. F. skazanych za czyny z art. 299 § 1 i 5 k.k.,

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r.,

z urzędu, kwestii dopuszczalności kasacji obrońcy skazanych od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt II AKa (...), zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w T. z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt II K (...), na podstawie art. 531 § 1 k.p.k.

Postanowił

1. pozostawić kasację obrońcy skazanych B. F. i W. F. bez rozpoznania;

2. obciążyć skazanych B. F. i W. F. kosztami postępowania kasacyjnego w częściach na nich przypadających.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.