Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2607934

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 17 stycznia 2019 r.
III KK 581/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Małgorzata Wąsek-Wiaderek.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 17 stycznia 2019 r. sprawy P. M., skazanego za czyn z art. 35 ust. 1 i in. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt, z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 20 kwietnia 2018 r., sygn. akt IV Ka (...), zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w B. z dnia 20 listopada 2017 r., sygn. akt IX K (...),

Postanowił

1) oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2) obciążyć skazanego P. M. kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.