Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573970

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 października 2018 r.
III KK 569/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Artymiuk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie J. Z. K. i I. K. skazanych za czyny z art. 54 § 1 k.k.s. i innych, po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 12 października 2018 r., z urzędu, kwestii dopuszczalności kasacji obrońcy skazanych od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt II Ka (...), zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w E. z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt II K (...), na podstawie art. 531 § 1 k.p.k.

Postanowił

1. pozostawić kasację bez rozpoznania;

2. obciążyć skazanych J. Z. K. i I. K. kosztami postępowania kasacyjnego w częściach równych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.