Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558392

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
III KK 387/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Artymiuk (spr.).

Sędziowie SN: Marek Pietruszyński, Józef Szewczyk.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Małgorzaty Kozłowskiej.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie I.J. uniewinnionej od czynu z art. 231 § 1 k.k. oraz M. S.-K. i A. K. uniewinnionych od czynów z art. 286 § 1 k.k w zw. 294 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2018 r., kasacji, wniesionej przez Prokuratora Okręgowego w B. na niekorzyść, od wyroku Sądu Apelacyjnego w B. z dnia 26 kwietnia 2017 r., zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w B. z dnia 14 października 2016 r.,

1. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. obciąża Skarb Państwa kosztami postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.