Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2692742

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 26 czerwca 2019 r.
III KK 366/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jarosław Matras.

Sędziowie SN: Małgorzata Gierszon, Przemysław Kalinowski (spr.) przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Barbary Nowińskiej.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie M. W. oskarżonego z art. 107 § 1 k.k.s. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 czerwca 2019 r.,

kasacji, wniesionych przez: oskarżyciela Publicznego Naczelnika (...) Urzędu

Celno-Skarbowego w O. i prokuratora Prokuratury Rejonowej w D. od wyroku Sądu Okręgowego w E. z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt VI Ka (...) zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w D. z dnia 30 sierpnia 2017 r., sygn. akt II K (...),

uchyla zaskarżony wyrok w odniesieniu do osk. M. W. i sprawę w tym zakresie przekazuje Sądowi Okręgowemu w E. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.