III KK 362/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3149123

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2020 r. III KK 362/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Artymiuk (spr.).

Sędziowie SN: Andrzej Tomczyk, Paweł Wiliński.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie A. T. B. uniewinnionego o popełnienie czynu z art. 212 § 1 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 8 stycznia 2020 r., kasacji, wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela prywatnego od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 23 lutego 2018 r., sygn. akt VIII Ka (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B. z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. akt XV K (...),

1. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. obciąża oskarżyciela prywatnego W. S. kosztami postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.