Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663655

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 24 lutego 2010 r.
III KK 345/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Michał Laskowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w Warszawie - Izba Karna na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2010 r. sprawy Pawła P. oskarżonego z art. 177 § 2 k.k. z powodu kasacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej Anny S. od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt II Ka 69/09, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S. z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. akt II K 396/07,

postanowił:

1.

na podstawie art. 535 § 3 k.p.k. oddalić kasację, jako oczywiście bezzasadną,

2.

na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnić oskarżycielkę posiłkową od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.