III KK 251/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3148214

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2020 r. III KK 251/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Włodzimierz Wróbel.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 9 września 2020 r., na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. sprawy k.c. skazanego z 177 § 2 k.k. z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w R. z dnia 14 października 2019 r., sygn. akt V Ka (...), zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w R. z dnia 21 maja 2019 r., sygn. akt II K (...)

Dnia 9 września 2020 r. postanawia:

1) oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2) obciążyć skazanego z kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego;

3) zasądzić od k.c. na rzecz oskarżycielki posiłkowej M. C. kwotę 300 zł tytułem zwrotu kosztów sporządzenia i wniesienia odpowiedzi na kasację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.