III K 631/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2733015

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 18 marca 2019 r. III K 631/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR (...).

w obecności Prokuratora: (...).

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11 grudnia 2018 r. oraz 18 marca 2019 r. sprawy Z. M. (M.) syna P. i H. urodzonego (...) w W. oskarżonego o to, że:

1. w dniu 2 sierpnia 2017 r. w W. będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oraz za zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie, będąc przesłuchiwanym w charakterze świadka jako osoba zawiadamiająca o przestępstwie, zeznał nieprawdę odnośnie zaistnienia dokonanego na jego osobie przestępstwa kradzieży pojazdu marki R. (...) o nr rej. (...), przy czym zeznania te miały służyć za dowód w postępowaniu karnym (...) prowadzonym na podstawie ustawy przez Komendę Rejonową Policji W. (...) i w ten sposób zawiadomił organ powołany do ścigania przestępstw - funkcjonariuszy z Komendy Rejonowej Policji W. (...) o przestępstwie kradzieży ww. pojazdu na jego szkodę, które miało nastąpić w okresie od 31 lipca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r. w W. przy Al. (...) wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, tj. o czyn z art. 233 § 1 k.k. w zb. z art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

2. w dniu 1 sierpnia 2017 r. na trasie W. - K. kierował pojazdem osobowym marki R. (...) o nr rej. (...) nie stosując się w ten sposób do orzeczonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe IV Wydział Karny w sprawie o sygn. akt IV K 950/15 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, który to wyrok uprawomocnił się w dniu 22 lutego 2017 r., tj. o czyn z art. 244 k.k. orzeka:

I. oskarżonego Z. M. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie 1. części wstępnej wyroku wyczerpującego znamiona występku z art. 233 § 1 k.k. w zb. z art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie tych przepisów skazuje go, a na podstawie art. 233 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. zw. z art. 37a k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II. oskarżonego Z. M. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w punkcie 2. części wstępnej wyroku wyczerpującego znamiona występku z art. 244 k.k. i za to na podstawie tego przepisu skazuje go, a na podstawie art. 244 k.k. w zw. z art. 37a k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

III. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 3 k.k. łączy jednostkowe kary ograniczenia wolności orzeczone w punktach I oraz II wyroku i wymierza oskarżonemu Z. M. łączną karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

IV. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej ograniczenia wolności wymierzonej w punkcie III wyroku zalicza oskarżonemu Z. M. okres zatrzymania w sprawie od dnia 9 sierpnia 2017 r., godz. 07:30 do dnia 9 sierpnia 2017 r., godz. 16:40;

V. na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego Z. M. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat;

VI. na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. D. kwotę 504,00 (pięćset cztery) złote powiększoną o stawkę należnego podatku od towarów i usług (...) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

VII. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia w całości oskarżonego Z. M. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa opłaty oraz kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.