Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2732945

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Poznaniu
z dnia 25 września 2019 r.
III K 384/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia Danuta Kasprzyk.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Poznaniu, w Wydziale III Karnym po rozpoznaniu w sprawie skazanego T. M. wniosku o wydanie wyroku łącznego

postanawia

1. na podstawie art. 572 k.p.k. umorzyć postępowanie,

2. na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania w całości obciążyć Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

Skazany T. M. pismem z dnia 11 sierpnia 2019 r. złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego, łącząc kary wymierzone w wyrokach Sądu Okręgowego w Poznaniu wydanych w sprawach o sygn. akt XVI K 78/17 oraz XVI K 211/12.

Sąd Okręgowy z urzędu ustalił, że T. M. był karany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20 października 2015 r. sygn. akt XVI K 211/12, zmienionym następnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 2/16 za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. w brzmieniu obowiązującym na dzień 12 grudnia 2011 r. w zw. z art. 4 § 1 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, Postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt V Kow 5925/16/wz warunkowo przedterminowo zwolniono skazanego z odbycia reszty kary, której koniec przypadał na dzień 15 maja 2017 r., wyznaczając warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 17 stycznia 2019 r. W stosunku do skazanego z uwagi na nie odwołanie warunkowego zwolnienia w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia orzeczoną karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia, tj. z dniem 17 stycznia 2017 r.

2. Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 marca 2018 r. sygn. akt XVI K 78/17 za przestępstwo z art. 163 § 2 k.k. w zb. z § 1 pkt 2 i § 4 k.k. w zw. z art. 157 § 3 w zb. z § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, którą skazany obecnie odbywa od 9 lipca 2019 r., a której koniec przypada na dzień 8 lipca 2023 r.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Wniosek skazanego nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 k.p.k. wyrok łączny wydaje się jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów. Karę łączną zaś, w myśl przepisu art. 85 k.k. orzeka się, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu przy czym podstawą orzeczenia kary łącznej mogą być tylko wymierzone i podlegające wykonaniu kary, o których wspomniano przed momentem.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w stosunku do T. M. brak jest podstaw do wydania wyroku łącznego. Skazany odbył już orzeczoną w stosunku do niego wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20 października 2015 r. sygn. akt XVI K 211/12, zmienioną następnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 2/16 karę opisaną w pkt 1.

Wykonaniu podlega zatem jeszcze tylko jedna kara - wymierzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 marca 2018 r. sygn. akt XVI K 78/17.

W konsekwencji, wobec stwierdzenia że w niniejszej sprawie brak jest podstaw do wydania wyroku łącznego Sąd postępowanie umorzył czemu dał wyraz w pkt 1 postanowienia.

O kosztach postępowania, orzeczono na podstawie przepisów wskazanych w punkcie 2 części rozstrzygającej postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.