Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2692927

Wyrok
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
z dnia 25 października 2016 r.
III K 323/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR I. W.

Przy udziale Prokuratora - D. W.

Sentencja

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział III Karny po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 października 2016 r. sprawy:

T. B. s. B. i H. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 23 grudnia 2015 r. w K. w sklepie rybnym K. przy ul. (...) dokonał uboju ryby z gatunku karp w sposób niehumanitarny, polegający na odcięciu głowy karpia bez jego uprzedniego pozbawienia świadomości oraz patroszenia przed ustaniem odruchów oddechowym i mięśniowych zwierzęcia;

tj. o czyn z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt orzeka:

1. na mocy art. 66 § 1 i 2 k.k. art. 67 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. in fine warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego T. B. o to, że w dniu 23 grudnia 2015 r. w K. w sklepie rybnym K. przy ul. (...) dokonał uboju ryby z gatunku karp w sposób niehumanitarny, polegający na odcięciu głowy karpia bez jego uprzedniego pozbawienia świadomości oraz patroszenia przed ustaniem odruchów oddechowym i mięśniowych zwierzęcia to jest o występek z art. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013.856) - na okres próby w rozmiarze 1 (jeden) roku;

2. na mocy art. 35ust 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013.856) orzeka od oskarżonego na rzecz Fundacji (...) z/s we W. ul. (...) nawiązkę w wysokości 500 (pięćset) złotych;

3. na mocy art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.