III CZP 60/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2021/10/62

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2021 r. III CZP 60/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Prezes SN Dariusz Zawistowski.

Sędziowie SN: Dariusz Dończyk, Paweł Grzegorczyk (spr.), Grzegorz Misiurek, Anna Owczarek, Marta Romańska, Roman Trzaskowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku wierzycieli Wspólnoty Mieszkaniowej P. ul. J. w G. i Miasta G. przeciwko dłużnikom K. K. i W. K. o egzekucję świadczeń pieniężnych, po rozstrzygnięciu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 16 czerwca 2021 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w G. postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt V Cz (...) przekazanego przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r., sygn. akt III CZP 2/19, do rozstrzygnięcia składowi powiększonemu tego Sądu,

1. "Czy uczestnikiem postępowania egzekucyjnego dotyczącego nieruchomości osoby trzeciej powinna być osoba, na rzecz której ustanowiono zakaz zbywania i obciążania nieruchomości ujawniony w dziale III księgi wieczystej (wierzyciel pauliański), w związku z czym komornik ma obowiązek powiadamiać takiego wierzyciela o toczącej się egzekucji i podejmowanych w niej czynnościach, w sytuacji gdy egzekucja jest prowadzona przeciwko dłużnikowi - osobie przeciw której wytoczona jest skarga pauliańska?

2. Czy osobie, na rzecz której ustanowiono zakaz zbywania i obciążania nieruchomości ujawniony w dziale III księgi wieczystej (wierzyciel pauliański), przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie o udzieleniu przybicia, w sytuacji gdy nie była poinformowana o toczącej się egzekucji, a wiadomość powzięła po wydaniu postanowienia o udzieleniu przybicia?"

podjął uchwałę:

Osoba, na rzecz której ustanowiono zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej tytułem zabezpieczenia roszczenia określonego w art. 527 § 1 k.c., jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego toczącego się co do tej nieruchomości, na wniosek wierzycieli osoby trzeciej, uprawnionym do zaskarżenia postanowienia o przybiciu naruszającego jego prawa (art. 997 k.p.c.)