Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749464

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 5 grudnia 2019 r.
III CZP 33/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek (spr.).

Sędziowie SN: Anna Owczarek, Karol Weitz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie egzekucyjnej w przedmiocie nadzoru nad egzekucją prowadzoną przez D. M. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w S. Kancelaria Komornicza nr (...) w S. w sprawach: k.m. (...) z dwóch udziałów po 1/2 w ograniczonym prawie rzeczowym - spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonym w P., gm. K., dla którego Sąd Rejonowy w S. XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w P. prowadzi księgę wieczystą Kw nr (...), znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "P." w P. na wniosek wierzycieli Spółdzielni Mieszkaniowej "P." w P., E. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., F. Spółki Akcyjnej w W. i Kancelarii (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. przy uczestnictwie - wierzycieli hipotecznych: Banku (...) Spółki Akcyjnej w W., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W., H. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i F. Spółki Akcyjnej w W. - właściciela nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej "P." w P.

- dłużników i współwłaścicieli w udziałach po 1/2: J. B. (poprzednio P.), K. P. oraz nabywców licytacyjnych - P. O. i S. S. na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej w dniu 5 grudnia 2019 r., na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w S. postanowieniem z dnia 18 marca 2019 r., sygn. akt II Cz (...),

1. "Czy w sytuacji prowadzenia egzekucji ze wszystkich udziałów w ograniczonym prawie rzeczowym - spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, dopuszczalne są odrębne licytacje tych udziałów, czy sprzedaż licytacyjna winna obejmować spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jako całość i czy taka decyzja wymaga wniosku o połączenie egzekucji z udziałów w jedno postępowanie (art. 926 § 1 k.p.c.)?

2. Czy brak pouczenia, przez komornika lub sędziego sprawującego nadzór nad przebiegiem egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dłużników, występujących w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego, o możliwości złożenia wniosku o połączenie w jedno postępowanie egzekucji skierowanych do udziałów w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego (art. 5 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) może stanowić podstawę do odmowy udzielenia przybicia?"

odmawia podjęcia uchwały.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.