Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679859

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Gliwicach
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
III Cz 586/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Leszek Dąbek (spr.).

Sędziowie SO: Gabriela Sobczyk, Barbara Braziewicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 kwietnia 2019 r. w G. sprawy z powództwa F. T. (T.) przeciwko C. T. (T.) o zapłatę na skutek zażalenia powoda na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 postanowienia Sądu Rejonowego w (...) z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt I C 899/17 postanawia:

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy w (...) w rozstrzygnięciu zawartym w punkcie 2 postanowienia z dnia 8 02 2018 r. odrzucił skargę powoda F. T. na orzeczenie Referendarza tego Sądu z dnia 7 11 2017 r., uznając, że została ona wniesiona po terminie.

Orzeczenie zaskarżył pozwany F. T., który wnosił o jego uchylenie.

W zażaleniu między innymi podnosił, iż liczy 69 lat oraz że jego stan zdrowia jest zły i wynika on z wyroków Sądu Rejonowego w (...)

Uzasadnienie prawne

Sąd odwoławczy zważył co następuje:

Przesyłka pocztowa zawierająca odpis postanowienia Referendarza S. dnia 7 11 2017 r. została osobiście doręczony skarżącemu w dniu 14 12 2017 r. wraz z prawidłowym pouczeniem o dopuszczalności, sposobie i termi-nie jego zaskarżenia. (k - 20 akt) i od dnia następnego rozpoczął biec przewidziany w art. 39822 § 4 k.p.c. tygodniowy termin do wniesienia przez skarżącego skargi na to orzeczenie, który upłynął z dniem 21 12 2017 r.

Skarga skarżącego na to postanowienie została wniesione do Sądu pierwszej instancji w dniu 22 12 2017 r., tj. już po upływie wskazanego terminu.

Jakkolwiek wniósł on wraz z nią wniosek o przywrócenie mu terminu do wniesienia skargi, to w został on w sposób prawidłowy oddalony przez Sąd Rejonowy w postanowieniu z dnia 8 02 2018 r. (w uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Sąd słusznie zauważył, że przedłożone przez skarżącego zwolnienie lekarskie dotyczyło okresu od 5 do 19 grudnia 2017 r., wobec czego przywoływana przez niego przeszkoda uniemożliwiająca mu wniesienie skargi z dochowaniem terminu do jej wniesienia ustała na 2 dni przed jego upływem).

Oddalenie tego wniosku powoduje, iż nie doszło do skutecznego zmodyfikowania biegu wskazanego powyżej terminu do wniesienia skargi.

Dlatego z podanych na wstępie względów została ona wniesione już po upływie terminu do jej wniesienia, a to stosownie do regulacji art. 39822 § 5 k.p.c. obligowało Sąd Rejonowy do jej odrzucenia.

Znalazło to prawidłowe odzwierciedlenie w zaskarżonym postano-wieniu i tym samym zażalenie jest bezzasadne w rozumieniu regulacji art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c., co z mocy tej regulacji prowadziło do jego oddalenia.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie skarżącego jako bezzasadne oddalono w oparciu o przepisy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.