III Cz 227/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2750310

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 2 lipca 2019 r. III Cz 227/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.).

Sędziowie SO: Roman Troll, Artur Żymełka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. P. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę na skutek zażalenia powoda na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1. postanowienia Sądu Rejonowego w (...) z 9 października 2018 r., sygn. akt I C 1144/14 postanawia:

1. zmienić zaskarżone rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1. postanowienia w ten sposób, że przyznać biegłemu sądowemu lekarzowi ortopedzie i traumatologowi R. H. kwotę 934,24 zł (dziewięćset trzydzieści cztery złote dwadzieścia cztery grosze), w tym 174,69 zł (sto siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii na zlecenie sądu, a w pozostałym zakresie wniosek o przyznanie wynagrodzenia oddalić;

2. oddalić zażalenie w pozostałej części.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy w (...) rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 1 postanowienia z dnia 28 czerwca 2018 r. przyznał biegłemu sądowemu lekarzowi ortopedzie i traumatologowi R. H. kwotę 1.673,27 zł tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii na zlecenie Sądu.

Uzasadniając orzeczenie, Sąd wskazał, że biegły sądowy R. H. sporządził pisemną opinię do niniejszej sprawy. Sad uznał, że wynagrodzenie w kwocie 1673,27 zł odpowiada nakładowi pracy włożonemu w sporządzenie opinii i jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym i na podstawie art. 288 k.p.c. przyznał wynagrodzenie.

Zażalenie na to postanowienie wniosła powódka zaskarżając je w części, tj. ponad kwotę 876,47 zł.

Zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 89 ust. 1,2 i 3 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych w zw. z 288 k.p.c. poprzez ustalenie, że kalkulacja rachunku przedstawiona przez biegłego, w szczególności liczba godzin poświęconych na sporządzenie opinii jest uzasadniona, podczas gdy kierując się doświadczeniem życiowym i zasadami logiki nie sposób uznać za zasadne poświęcenie czasu w wymiarze 42 godzin przez biegłego lekarza ortopedy i traumatologa oraz w wymiarze 41 godzin przez lekarza neurologa na stworzenie jednej wspólnej opinii, co prowadzi do wniosku, iż biegli zawyżyli liczbę godzin swojej pracy.

Na tych podstawach wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez przyznanie biegłemu sądowemu lekarzowi ortopedzie i traumatologowi R. H. kwoty 876,47 zł tytułem wynagrodzenia za wydanie pisemnej opinii sądowej oraz oddalenie żądania w pozostałej części i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Art. 288 k.p.c. stanowi, że biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm., dalej KswscU) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii którego wysokość. Stosownie do art. 89 ust. 2 KswscU, wynagrodzenie ustala się uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków - na podstawie złożonego rachunku. Nadto, zgodnie z art. 89 ust. 3 KswscU, wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Zażalenia kwestionowało zasadność przeznaczenia wskazanej w karcie pracy ilości godzin na dokonanie czynności.

Warto odnotować, że w niniejszym postępowaniu rzeczona opinia nie była pierwszą. Postanowieniem z dnia 7 marca 2016 r. Sąd przyznał biegłej z zakresu neurologii wynagrodzenie w wysokości 780,80 zł za sporządzenie pisemnej opinii. Konieczne jest przy tym wskazanie, że przedmiot opinii był identyczny ze sporządzono wcześniej, co jednoznacznie wynika z treści postanowienia z dnia 10 stycznia 2018 r. Uwzględniając zatem tą okoliczność, uznać należało, że wysokość wynagrodzenia ustalona postanowieniem z dnia 7 marca 2016 r. winna przybrać charakter wzorcowy dla wynagrodzenia biegłych za sporządzenie opinii zgodnie z tezą dowodową wskazaną w postanowieniu z 10 stycznia 2018 r.

Sąd Okręgowy dokonując nadto oceny karty pracy biegłego (k. 246) uznał zasadność tezy, że wskazany w nim czas pracy jest nieadekwatny i dokonał obniżenia czasu potrzebnego na sporządzenie opinii do 23 godzin 45 minut obniżając czas potrzebny na czynności wstępne do 10 godzin 15 minut i opracowanie opinii do 8 godzin.

Z tych względów Sąd Okręgowy uwzględnił zażalenia na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oraz oddalił w pozostałym zakresie na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.