III Cz 1775/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632592

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 8 grudnia 2015 r. III Cz 1775/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.).

Sędziowie: SO Barbara Braziewicz, SR (del.) Ewa Buczek - Fidyka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 grudnia 2015 r. sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa - (...) w W. przeciwko dłużnikowi M. C. o świadczenie pieniężne w przedmiocie skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) T. A. podjęte w sprawie o sygn. akt k.m. 1362/13 na skutek zażalenia dłużnika na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 postanowienia Sądu Rejonowego w T. z dnia 18 maja 2015 r., sygn. akt I Co 2318/13 postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Ewa Buczek - Fidyka Sędzia SO Andrzej Dyrda Sędzia SO Barbara Braziewicz

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 2 postanowienia z dnia 18 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w (...) odrzucił zażalenia M. C. na punkt trzeci postanowienia z dnia 23 lutego 2015 r. wskazując, że zażalenie było niedopuszczalne w świetle regulacji z art. 3982 3 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c. i art. 397 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie wniósł M. C. wnosząc o jego uchylenie podnosząc, że postanowienie to jest arbitralne.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie, w odróżnieniu od apelacji, jako zwykły środek odwoławczy, przysługuje na te postanowienia sądu pierwszej instancji, które kończą postępowanie w sprawie lub też dotyczą rozstrzygnięć incydentalnych. O ile te pierwsze zawsze są zaskarżalne zażaleniem, o tyle te drugie, tylko w przypadkach enumeratywnie wskazanych w art. 394 § 1 k.p.c. Samo to wyliczenie, w nawiązaniu do redakcji przepisu, a w szczególności wyrażenia "a ponadto", nadaje powołanemu uregulowaniu charakter normy szczególnej, wyłączając tym samym możliwość jej rozszerzającego interpretowania (porównaj postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1997 r.,I CZ 95/97).

Stosownie do regulacji prawnej określonej w art. 394 § 1 k.p.c., zażalenie przysługuje tylko na postanowienie Sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie oraz w sprawach określonych w katalogu art. 394 § 1 pkt 1 -11. W katalogu tym nie wskazano zażaleń na postanowienia wydane przez sąd pierwszej w toku rozpoznania skargi na orzeczenia referendarza sądowego w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, co wyklucza dopuszczalność zaskarżenia takiego postanowienia zażaleniem.

Zwrócić nadto należy, że zgodnie z art. 39823 k.p.c. Sąd Rejonowy, rozpoznając skargę M. C. na orzeczenie referendarza sądowego i utrzymując w mocy postanowienie z dnia 19 listopada 2014 r. którym oddalono wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych, działał jako sąd drugiej instancji. Zwrócić należy uwagę, że art. 39823 § 2 k.p.c. stanowi wyjątek od zasady określonej w art. 39822 § 3 k.p.c., że sąd rozpoznający skargę działa jako sąd pierwszej instancji.

Przyjęte przez ustawodawcę powyższe ograniczenie nie skutkuje ograniczeniem konstytucyjnego prawa do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, co Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie stwierdził w wyroku z dnia 1 grudnia 2008 r. (P 54/07).

Z tych też przyczyn, Sąd Okręgowy na podstawie art. 373 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.