Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1455729

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 16 marca 2007 r.
III CZ 14/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Zawistowski.

Sędziowie SN: Józef Frąckowiak (sprawozdawca), Irena Gromska-Szuster.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "P." sp. z o.o. z siedzibą w K. przeciwko A.M. i k.m. o ustalenie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 16 marca 2007 r., zażalenia strony powodowej na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 5 grudnia 2006 r., sygn. akt (...), oddala zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną strony powodowej "P." od wyroku tego Sądu z dnia 30 sierpnia 2006 r., wskazując, że ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia (6.250 zł) skarga kasacyjna jest niedopuszczalna. W zażaleniu skarżący podnosi, że skoro przedmiotem sprzedaży był udział w spółce z o.o., a jest on również prawem niemajątkowym, skarga kasacyjna w niniejszej sprawie przysługuje.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Przepis art. 3982 § 1 k.p.c. jednoznacznie stanowi, że w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 tys. zł skarga kasacyjna jest niedopuszczalna. Powód żądał ustalenia bezskuteczności umowy sprzedaży udziału w spółce z o.o. W literaturze i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że na udział w spółce z o.o. składają się uprawnienia stricte majątkowe, takie jak prawo do zysku lub tzw. sumy polikwidacyjnej oraz uprawnienia korporacyjne (prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników, prawo głosu na zgromadzeniu). Uprawnienia o charakterze korporacyjnym służą do ochrony uprawnień majątkowych, dlatego należy również zaliczyć je do praw o charakterze majątkowym. Wbrew wiec twierdzeniom skarżącego umowa o sprzedaż udziału w spółce z o.o. jest umową o przeniesienie prawa o charakterze majątkowym. Skoro zaś powództwo o ustalenie jest sprawą majątkową, gdy dotyczy ustalenia istnienia prawa majątkowego, to rozpoznawana sprawa jest bez wątpienia sprawą majątkową. W takiej sytuacji, biorąc pod uwagę wartość udziału, skarga kasacyjna w takiej sprawie nie przysługuje.

Mając powyższe na względzie Sąd Najwyższy, na podstawie art. 39814 k.p.c. w związku z art. 3941 § 3 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.